Ons onderwijs en leerlingenzorg » Schoolgids » Bijlagen

Bijlagen

Bijlage: Regeling extra verlof.

Regeling extra verlof.

Ouders dienen extra verlof schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen.

Hiervoor bestaat het vakantie- en verlofformulier, dat op school opgevraagd kan worden. Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangt u een ondertekende kopie van uw aanvraag.

De directeur van de school mag slechts éénmaal per jaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste 10 schooldagen. Als een ouder bijvoorbeeld de eerste keer 5 dagen vakantieverlof heeft aangevraagd en de directeur heeft dit verleend, dan mag de directeur geen vakantie meer verlenen. De directeur mag ook geen verlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Voorwaarde voor het verkrijgen van vakantieverlof is de aard van het beroep van één van de ouders of dat u door uw werkgever wordt verplicht verlof te nemen buiten de schoolvakantie.

Bij weigering kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de directeur.

Gewichtige omstandigheden.

Om duidelijkheid te scheppen voor welke omstandigheden u verlof kunt aanvragen, geven we u de "Andere gewichtige omstandigheden" die vastgelegd zijn door het Arrondissementsparket te Breda per 1 - 8 - 1994:

a.       voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden

b.      voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

c.       voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;

d.      bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, wordt de lengte van het verlof bepaald  in overleg met de directeur;

e.       bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;

f.        bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubile-                       um van ouders of grootouders voor één dag;

g.       voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar géén vakantieverlof,  onder meer:

-       voor het bezoeken van een medicus, een en ander voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

-       voor leerlingen, woonachtig buiten de bebouwde kom, bij zeer extreme weersomstandigheden, tengevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken;

-       bij een besmettelijke ziekte in het gezin;

-       als in het kader van (r)emigratieplannen het (r)emigratieland dient te worden bezocht.

De directeur kan desgewenst schriftelijke bewijsstukken opvragen (b.v. een medische verklaring).

Géén gewichtige omstandigheden/belangrijke redenen zijn o.a.:

een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten;geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie;voor vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen;  een uitnodiging van b.v. tante, oom of grootouder(s) om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om;  een of meerdere dagen eerder afreizen vóór, of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden;eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben.

Gewichtige omstandigheden voor méér dan 10 schooldagen.

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor méér dan 10 schooldagen dient via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Wij willen u erop attenderen dat de directeur verplicht is de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal een procesverbaal worden opgemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda, telefoon: (076) 5294656.

naar boven »

Bijlage: Toelatingsbeleid nieuwe leerlingen


Toelatingsbeleid nieuwe leerlingen

Ouders/verzorgers die informatie over de school willen in het kader van een mogelijke aanmelding van hun zoon/dochter kunnen contact opnemen met de administratie van de school. In onderling overleg wordt er dan een afspraak voor een informatief gesprek gemaakt. 

Om organisatorische redenen is het raadzaam om de procedure voor aanmelding van een nieuwe leerling(e) minimaal vier maanden van tevoren te starten.

A. 4-jarigen

Ons voedingsgebied beslaat de wijk Ginneken en de randgebieden van de aangrenzende wijken.

Aanvragen voor kinderen uit (delen van) wijken die niet tot ons voedingsgebied behoren, zullen wij in eerste instantie doorverwijzen naar een school in de betreffende wijk.

Indien een ouder/verzorger informatie wenst, wordt er altijd een afspraak gemaakt voor een gesprek en een rondleiding onder schooltijd. Dit om een zo goed mogelijk beeld te geven van wat onze school te bieden heeft en optimaal de sfeer te kunnen proeven.

Tijdens dit gesprek wordt een aantal zaken vastgesteld: de reden van de interesse, het voorgenomen moment van plaatsing en enkele persoonsgegevens.

Zijn er aspecten die nadere aandacht vragen dan wordt Interne Begeleiding/Interne Coördinatie Leerlingenzorg ingeschakeld.

Er wordt niet tot aanname overgegaan indien een of meerdere gronden om een leerling(e) te weigeren aan de orde zijn. Op een van de volgende bladzijden worden deze gronden beschreven.

Aanmelding gebeurt d.m.v. het inleveren van een aanmeldingsformulier en een kopie van een van de vereiste documenten waarop het Burger Service Nummer vermeld staat.

Kinderen zijn vanaf hun vierde verjaardag toelaatbaar in het basisonderwijs en dus vanaf die dag welkom op onze school.

Hiervan kan worden afgeweken als:

-       de groepsgrootte van de groepen 1/2 daartoe aanleiding geeft (We streven naar een maximale omvang van 28 leerlingen);

-       de sociale verhoudingen in een groep daartoe aanleiding geven en/of

-       het aantal zorgleerlingen dermate groot is dat de gewenste minimale begeleiding van de reeds aanwezige leerlingen niet meer gerealiseerd kan worden.

Zijn een of meerdere van bovenstaande zaken aan de orde dan kunnen de ouders/verzorgers dringend worden verzocht hun zoon/dochter niet eerder dan m.i.v. de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar onze school te laten bezoeken.

Nadat het besluit tot toelating is genomen en er is voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld op het aanmeldingsformulier ontvangen de ouders/verzorgers een ondertekende bevestiging van aanname. Pas dan is een leerling(e) definitief ingeschreven.

Voor de leerlingen waarop de WEC (Wet op de Expertise Centra) van toepassing is of zou kunnen zijn, geldt een aparte procedure. Deze kan worden aangevraagd.

De school behoudt zich het recht voor om een dergelijke leerling(e) op bepaalde gronden te weigeren.

Ongeveer drie maanden voor de eerste schooldag ontvangen de ouders/verzorgers een "Dit-ben- ik"-formulier met het verzoek om d.m.v. dit formulier ons nader te informeren over hun zoon of dochter. Deze informatie gebruiken we om evenwichtige groepen samen te stellen en wij weten dan tevens voorafgaand aan de komst van de leerling(e) met welke factoren eventueel rekening gehouden moet worden. Na aanmelding worden 4-jarigen door de school in een groep 1/2 geplaatst. Daarbij wordt gekeken naar de verhouding jongens-meisjes, oudsten-jongsten, aanwezigheid broertjes-zusjes, maar m.n. gaat onze aandacht uit naar de zorgvraag (o.b.v. het "Dit-ben-ik"-formulier en eventuele gegevens van de peuterspeelzaal) en de belastbaarheid van de verschillende groepen.

Ouders/verzorgers kunnen een beargumenteerde voorkeur aangeven. Gezien de grote instroom van nieuwe leerlingen, het aantal betrokken groepen en de complexiteit bij het creëren van evenwichtige/gelijkwaardige groepen kan niet gegarandeerd worden dat aan deze wens gehoor kan worden gegeven.

Een viertal weken voor de eerste schooldag neemt de betreffende groepsleerkracht contact op met de ouders/verzorgers. De leerling(e) wordt, voordat de 4-jarige leeftijd is bereikt, voor een viertal dagdelen uitgenodigd om kennis te komen maken met de school, de groep en de leerkracht(en).

B. Leerlingen van een andere school (zij-instromers).

Zij-instromers zijn leerlingen die reeds een andere school bezoeken en voor een andere groep dan groep 0 (dan wel groep 1) aangemeld worden op K.B.S. Laurentius. Hierin zijn twee typen te onderscheiden:

Leerlingen van collega-scholen uit de directe omgeving.Leerlingen die "van buitenaf" komen.

T.a.v. alle zij-instromers geldt dat we een bepaald traject doorlopen om na te gaan of er redenen zijn om een leerling(e) te weigeren.

Procedure:

1.      Ouders/verzorgers nemen contact op met KBS Laurentius met de wens hun kind aan te melden. Indien de belastbaarheid van een groep zij-instroom niet toelaat, wordt dit aan betrokkenen gemeld. (Zie onderdeel Weigering punt 5)

2.      Is bovenstaande niet van toepassing dan vindt er te allen tijde een intakegesprek met betrokkenen plaats. De aanmeldcoördinator vraagt dan m.n. naar de redenen om voor onze school te kiezen en de aanmeldingsprocedure wordt toegelicht

3.      A In het geval van een zij-instromer van een school uit de directe omgeving wordt tijdens het intakegesprek nagegaan of een van de overige gronden om een leerling(e) te weigeren van toepassing is. Is dat niet aan de orde dan wordt er contact opgenomen met de huidige school van de leerling(e). Er wordt dan met nadruk bekeken of de zorg die wij kunnen bieden niet minder is dan of gelijkwaardig is aan die van de huidige school. Bij leerlingen die worden aangemeld uit onvrede met de school van herkomst zal kritisch worden nagegaan of het verantwoord is deze leerling(e) aan te nemen. Dit wordt gedaan tijdens een of meerdere gesprekken met de aanmeldende ouders en ook in een dergelijk geval nemen we contact op met de huidige school. Is een van de gronden om een leerling(e) te weigeren van toepassing dan worden de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte gesteld. Indien overgegaan wordt tot toelating dan doen we dit in principe met ingang van het nieuwe schooljaar.

B Indien het een leerling(e) betreft die vanwege verhuizing op onze school wordt aangemeld dan wordt eveneens in het gesprek met de ouders/verzorgers nagegaan of een van de gronden om een leerling(e) te weigeren van toepassing is. In het verlengde daarvan wordt contact opgenomen met de huidige school van de leerling(e).

4.      Is er geen beletsel dan wordt de leerling(e) aangenomen. Ouders/verzorgers leveren het aanmeldingsformulier, een kopie van een van de op het aanmeldingsformulier vermelde documenten waarop het Burger Service Nummer staat, het onderwijskundig rapport en een bericht van uitschrijving van de huidige school in.

5.      Zijn er wel bijzonderheden dan wordt de aanmelding nader bekeken. De ouders/verzorgers stellen ons de volgende gegevens ter hand: het aanmeldingsformulier, kopie van een document waarop het Burger Service Nummer vermeld staat, het meest recente rapport, het onderwijskundig rapport (voorzien van toetsgegevens en eventuele handelingsplannen) en indien relevant het advies voor volgend schooljaar.

6.      Zodra alle gegevens binnen zijn, bekijkt het zorgteam deze gegevens. Het zorgteam heeft de mogelijkheid nogmaals contact op te nemen met de huidige school van de leerling(e) voor een toelichting op de verstrekte gegevens. Leveren de voor handen zijnde gegevens niet voldoende informatie op dan kan er om een aanvullend didactisch onderzoek en/of een capaciteitenonderzoek worden gevraagd. Het onderzoek is bedoeld om te kijken of wij het kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft en om na een eventuele aanname zo goed mogelijk op de behoeften van het kind te kunnen inspelen. Dit onderzoek kan zowel door ons zorgteam als door een externe instantie worden uitgevoerd. Eventuele kosten zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

7.      Na afweging van alle gegevens bepaalt de directie uiteindelijk of de leerling(e) wordt aangenomen en zo ja, tot welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt toegelaten. Dit proberen wij zoveel mogelijk in overleg met de ouders te doen.

Tijdpad

Uiterlijk 3 weken na aanlevering van de gevraagde gegevens wordt een besluit genomen over de aanname. Mocht er aanvullend onderzoek gewenst zijn dan geldt een beslissingstermijn van 2 weken na oplevering van de resultaten van dit onderzoek.

Nadat het besluit tot toelating is genomen en er is voldaan aan de voorwaarden, ontvangen de ouders/verzorgers een ondertekende bevestiging van aanname. Pas dan is een leerling(e) definitief ingeschreven. De ouders/verzorgers zorgen er voor dat wij zo snel mogelijk een bericht van uitschrijving van de school van herkomst ontvangen. Pas nadat een bericht van uitschrijving is ontvangen, kan een leerling(e) officieel worden ingeschreven.

Weigering

De school behoudt zich het recht voor om een leerling(e) op bepaalde gronden te weigeren.

Dit is mogelijk wanneer:

1.      De ouders/verzorgers de visie en uitgangspunten van de school niet onderschrijven.

2.      De ouders/verzorgers niet akkoord gaan met de voorwaarden zoals omschreven op het aanmeldingsformulier of hieraan niet tegemoet komen.

3.      Het kind niet zindelijk is.

4.      De zorg die wij kunnen bieden niet minder is dan of gelijkwaardig is aan die van de huidige school.

5.      De belastbaarheid van een groep dermate groot is dat het niet verantwoord is om een leerling(e) voor de betreffende groep aan te nemen.

De belastbaarheid wordt bepaald door de volgende factoren:

o   de zorgvraag die al in een groep aanwezig is;

o   de sociale verhoudingen;

o   het aantal leerlingen in de beoogde groep.

(We hanteren een maximale groepsgrootte voor de groepen 1/2; 3/4 en 5/8 van resp. 28, 25 en 30 leerlingen);

6.      De (extra) zorg die de leerling(e) behoeft niet gegeven kan worden bijv. doordat daardoor de zorg voor reeds aanwezige leerlingen in het gedrang komt.

7.      Er een dusdanige indicatie van gedrags-, leer-  en/of gezondheidsproblemen is, dat wij als  reguliere basisschool ons niet in staat achten tot dan wel niet de verantwoording kunnen nemen voor een adequate begeleiding.

De school beroept zich op handelingsverlegenheid indien een of meerdere van onderstaande vermelde zaken aan de orde zijn.

o   De leerkracht(en) wordt/worden in ernstige mate beperkt in het realiseren van adequate begeleiding van de specifieke leerling(e) door:

-       de aard en omvang van de specifieke problemen van de onderhavige leerling(e);

-       het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep gerelateerd aan de aard en omvang van de problemen van deze zorgleerlingen.

o   De op school geldende onderwijskundige normen en waarden kunnen niet worden gehandhaafd en/of gerealiseerd.

o   De mate van deskundigheid bij de individuele leerkracht, het team en het management is ontoereikend voor een voor de adequate begeleiding van de specifieke leerling(e).

o   De school beschikt niet over voldoende adequate materialen en/of menskracht.

o   De afstemming tussen school en ouders/verzorgers laat ernstig te wensen over.

o   De lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van leerling(en) en leerkracht(en) hebben ernstig te lijden onder de problematiek (incl. opvoedingssituatie) veroorzaakt door de betreffende leerling(e).

8.      De leerling(e) een positieve beschikking van een ICL (Indicatie Commissie Leerlingenzorg) heeft en dus in principe toelaatbaar is voor het speciaal (basis)onderwijs.

naar boven »

Bijlage: Schorsing en verwijdering

Schorsing en verwijdering

 

Onder een ernstig incident verstaat de school:

- Voortdurend, storend agressief gedrag (zowel verbaal als fysiek) van de leerling(e);

- Bedreigend of agressief gedrag van ouders/ verzorgers van de leerling(e).

In het verlengde van dit incident mag op grond van eerdere ervaringen niet uitgesloten worden  en is het aannemelijk te veronderstellen dat herhaling een reële mogelijkheid is. Er is dan ook een gegronde vrees voor de veiligheid van het personeel en/of de andere leerlingen en/of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs.

De school beroept zich op handelingsverlegenheid indien een of meerdere van onderstaande vermelde zaken aan de orde zijn. Deze reden om een verwijderingsprocedure in gang te zetten is niet gerelateerd aan agressief gedrag van leerling(e) of ouders/verzorgers, maar aan de problematiek voortvloeiende uit de zorg die een leerling(e) nodig heeft.

o   De leerkracht(en) wordt/worden in ernstige mate beperkt in het realiseren van adequate begeleiding van de specifieke leerling(e) door:

-       de aard en omvang van de specifieke problemen van de onderhavige leerling(e);

-       het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep gerelateerd aan de aard en omvang van de problemen van deze zorgleerlingen.

o   De op school geldende onderwijskundige normen en waarden kunnen niet worden gehandhaafd en/of gerealiseerd.

o   De mate van deskundigheid bij de individuele leerkracht, het team en het management is ontoereikend voor een voor de adequate begeleiding van de specifieke leerling(e).

o   De school beschikt niet over voldoende adequate materialen en/of menskracht.

o   De afstemming tussen school en ouders/verzorgers laat ernstig te wensen over.

o   De lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van leerling(en) en leerkracht(en) hebben ernstig te lijden onder de problematiek (incl. opvoedingssituatie) veroorzaakt door de betreffende leer-ling(e).

1 Tijdelijke verwijdering uit de groep

Indien er sprake is van een ernstig incident stelt/stellen de leerkracht(en) een van de directieleden en/of de intern begeleider of op de hoogte van het gebeurde.

Hierna volgt een gesprek met de leerkracht(en) waarbij o.a. tijdstip, aanleiding, aard/ernst en historie aan bod komen. O.b.v. de bevindingen volgt er overleg binnen het managementteam waarna een besluit wordt genomen.

De directie maakt een aantekening in het dossier van de leerling(e) van de melding, het incident en de datum waarop e.e.a. zich heeft voorgedaan De directie deelt de leerling(e) eventueel mee dat de leerling(e) bijv. de rest van het dagdeel/de dag de toegang tot de groep wordt ontzegd. De leerling(e) wordt onder toezicht binnen de school geplaatst.

Toelichting: De eerste actie na een (ernstig) incident kan zijn dat een leerling(e) tijdelijk uit de groep wordt geplaatst. Dit is geen officieel instrument. Niettemin kan het bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de groep.

Het is principieel geen strafmaatregel maar een pedagogische maatregel in het belang van de school en de leerling(e).

Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de daaropvolgende ordemaatregel op de hoogte gebracht. Dit kan eventueel na schooltijd gebeuren, maar in ieder geval dezelfde dag.

Als de veiligheid voorop staat moet deze ordemaatregel niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders/verzorgers.

De ouder/verzorgers worden, indien gewenst, op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn de groepsleerkracht en eventueel een lid van het managementteam aanwezig.

Van het incident en het gesprek met de ouders/verzorgers wordt een verslag gemaakt. Dit verslag en de afspraken worden door de ouders/verzorgers voor akkoord getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.

Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid voor gezien te tekenen en vervolgens hun eigen commentaar toe te voegen. Mochten zij ook dat niet willen, dan wordt het verslag aangetekend aan de ouders gestuurd, met in een begeleidend schrijven de aantekening dat ouders de voorgaande stappen hebben geweigerd. (Een dergelijke brief, aangetekend verzonden, waaruit het gebrek aan coöperatie van ouders blijkt, zal bij een geschil door een gerechtelijke instantie zwaar worden gewogen).

Als ouders hun medewerking weigeren te verlenen bij het verkennen van en/of hun medewerking bij het realiseren van oplossingsmogelijkheden, benadrukt de directie dat een dergelijke oncoöperatieve houding in de toekomst consequenties kan hebben (zie paragraaf 2).

2 Schorsing

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat het incident bijzonder ernstig is, kan worden overgegaan tot schorsing.

Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan CITO-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het maken van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.

Op het besluit tot schorsing is voor het openbaar onderwijs de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. In het bijzonder onderwijs geldt de mogelijkheid van beroep via de klachtencommissie en vervolgens de kantonrechter.

De directeur neemt in overleg met het managementteam en de betrokken leerkracht op basis van de besluiten genomen rondom de eventuele eerste actie (zie hierboven onder 1) en daarop volgende gebeurtenissen een besluit tot schorsing. Het bevoegd gezag van de school wordt in kennis gesteld en in overleg wordt overgegaan tot schorsing.

De ouders van de leerling(e) ontvangen schriftelijk het besluit waarin de schorsing gemotiveerd wordt, met een uitnodiging voor een gesprek. Elke brief in het kader van dit protocol gericht aan de ouders/verzorgers wordt aangetekend verzonden. (Zie bijlage 1.) Een afschrift van het schorsingsbesluit wordt opgestuurd naar het schoolbestuur, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

Gedurende de schorsing wordt de leerling(e) de toegang tot de school en het schoolterrein ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling(e) gewaarborgd kan worden. De schorsing bedraagt maximaal vijf dagen en kan hooguit twee maal worden verlengd.

Toelichting: De schorsing is aan een maximum termijn gebonden. Het mag geen verkapte verwijdering zijn. De termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd heeft om een eventuele verwijderingsprocedure op zorgvuldige wijze voor te bereiden.

Op uitnodiging van de directeur vindt een gesprek plaats met de ouders/verzorgers over de schorsing. Bij dit gesprek wordt ook de betrokken leraar en eventueel de intern begeleider uitgenodigd. In dit gesprek wordt het incident en de toekomst besproken en worden ouders gewezen op hun beroeps- en bezwaarmogelijkheden. Ouders/verzorgers wordt gewezen op de mogelijkheid zich tijdens dit gesprek en volgende gesprekken te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Tijdens het gesprek dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de (on)mogelijkheden van de opvang van de leerling(e) op de school aan de orde komen.

Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan het bestuur, de leerplichtambtenaar ende onderwijsinspectie.

Ouders/verzorgers kunnen beroep aantekenen bij het bestuur van de school. Zij beslist uiterlijk binnen veertien dagen op het beroep.

Als ouders hun medewerking weigeren, stelt de directie de verwijderingsprocedure in werking. Door deze houding ontstaat er een vertrouwensbreuk tussen school en ouders.

3 Verwijdering

Op het besluit tot verwijderen is voor het openbaar onderwijs de algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voor het bijzonder onderwijs kunnen ouders/verzorgers bezwaar maken bij de geschillencommissie en eventueel de kantonrechter.

Als een ernstig incident zich meerdere malen voordoet of de school handelingsverlegenheid ervaart, kan worden overgegaan tot verwijdering.

De directeur hoort de betrokken groepsleraar over de voorgenomen verwijdering. O.b.v. de bevindingen volgt er overleg binnen het managementteam waarna in overleg met het bestuur een besluit wordt genomen.

De directeur bereidt het besluit tot verwijderen voor. In overleg met het bevoegd gezag wordt vervolgens het besluit tot verwijdering genomen. Het bevoegd gezag geeft formeel toestemming.

De directeur informeert de ouders/verzorgers d.m.v. een brief over het voornemen tot verwijdering o.b. v. een of meerdere ernstige incidenten of een onderbouwd beroep op handelingsverlegenheid.

De ouders/verzorgers {en de leerling(e) vanaf 12 jaar oud} worden uitgenodigd door de directeur en worden gehoord. Indien dit gesprek geen redenen oplevert om af te zien van het voornemen worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld.

Het uiteindelijke besluit tot verwijdering wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

De directeur informeert de ouders/verzorgers schriftelijk over het met redenen onderbouwd besluit tot verwijdering. De directeur wijst de ouders/verzorgers op de mogelijkheid van het inschakelen van de klachtencommissie en op de mogelijkheid zich in dit gesprek te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De directeur neemt in overleg met het bevoegd gezag en het managementteam een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

Definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat het bevoegd gezag een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs voor de leerling(e) heeft gevonden.

De leerling(e) kan slechts worden uitgeschreven, nadat een kennisgeving van inschrijving van een nieuwe school is ontvangen. Als het bestuur gedurende acht weken er alles aan heeft gedaan om de leerling(e) elders geplaatst te krijgen, dan mag toch worden overgegaan tot definitieve verwijdering. De ouders/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve verwijdering.

naar boven »

bijlage: Verlengde kleuterperiode en doubleren

Verlengde kleuterperiode en doubleren


Als er sprake blijkt te zijn van sterk vertraagde of achterblijvende ontwikkeling kan er besloten worden tot verlenging van de kleuterperiode (groep 1 of 2) of het overdoen van een leerjaar.

Bij kinderen die een kleuterverlenging hebben gehad, is een doublure in de latere leerjaren niet uitgesloten.

Verlengde kleuterperiode

De volgende criteria worden gehanteerd bij het besluitvorming:

-       als de leerling sociaal-emotioneel nog onvoldoende rijp is

-       als de scores van Cito Ruimte en Tijd, Ordenen, Taal voor kleuters onvoldoende zijn

-       en als de leerkracht verlengd kleuteren als zinvol ervaart.

Verlengd kleuteren moet voor het kind zin hebben:

-       het kind heeft deze tijd nodig om schoolrijp te worden

-       het kind moet mentaal groeien

-       het kind moet zich competent voelen

Het volgend tijdspad wordt gehanteerd:

-       Het voornemen te besluiten eventueel over te gaan tot verlengd kleuteren wordt in de januari oudergesprekken kenbaar gemaakt aan de ouders/verzorgers. Op dat moment worden de ouders tevens op de hoogte gesteld van de procedure. De intern begeleider wordt geïnformeerd.

-       Na het kenbaar maken van dit voornemen volgt mondeling overleg met ouders/verzorgers, waarin aan de hand van alle verzamelde, relevante gegevens onderbouwing plaats vindt van het voorgenomen besluit.

-       Leerlingen waarover een leerkracht nog twijfels heeft over de zin van verlengd kleuteren worden in de eerste of tweede week van april in een leerlingbespreking besproken. Hierbij zijn de intern begeleider, de leerkrachten van het huidige en het volgende schooljaar aanwezig.

-       Het besluit tot over te gaan of verlengd te kleuteren wordt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het eind van het schooljaar genomen en medegedeeld aan de ouders/verzorgers. Het advies van de school is in deze doorslaggevend. Bij het besluit over te gaan tot verlengd kleuteren wordt ter voorbereiding van het gesprek het verslag bij verlengd kleuteren of doubleren opgesteld. Dit verslag wordt door ouders voor gezien ondertekend en gaat vervolgens naar het dossier. Tevens worden er afspraken gemaakt over het informeren van de leerling.

-       Uiterlijk 14 dagen voor eind schooljaar wordt het handelingsplan bij verlengd kleuteren of doubleren aangeboden aan de ouders en de intern begeleider. Er is ruimte gereserveerd voor de ouders om te reageren op het handelingsplan. Na ondertekening gaat het document naar het dossier.

Doublure

De volgende criteria worden gehanteerd bij het besluitvorming:

-       als leerprestaties voor lezen, rekenen en spelling bij herhaling en op meerdere vakgebieden onvoldoende zijn (CITO en methodegebonden toetsen) en de extra hulp die al geboden is, niet het gewenste effect oplevert;

-       als de sociaal-emotionele ontwikkeling stagneert als gevolg van zwakke leerprestaties en kinderen niet "rijp" zijn, voorbeelden: zwakke concentratie, speels;

-       als de leerling bij alles hulp nodig heeft, niet zelfstandig aan de slag kan en het welbevinden niet goed is (te toetsen met behulp van observaties door de leerkracht, gesprekken met ouders/verzorgers en leerkracht en/of leerling);

-       als de leerkracht doubleren als zinvol ervaart.

Doubleren moet voor het kind zin hebben:

-       het kind moet geactiveerd worden door middel van succeservaring(en);

-       het kind moet gemotiveerd blijven ;

-       het kind moet mentaal groeien;

-       het kind moet zich competent voelen.

Het volgend tijdspad wordt gehanteerd:

-       Het voornemen te besluiten eventueel over te gaan tot doubleren wordt uiterlijk in februari kenbaar gemaakt aan de ouders/verzorgers. Op dat moment worden de ouders tevens op de hoogte gesteld van de procedure. De intern begeleider wordt geïnformeerd.

-       Na het kenbaar maken van dit voornemen volgt mondeling overleg met ouders/verzorgers, waarin aan de hand van alle verzamelde, relevante gegevens onderbouwing plaats vindt van het voorgenomen besluit.

-       Leerlingen waarover een leerkracht nog twijfels heeft over de zin van doublure worden in de eerste of tweede week van april in een leerlingbespreking besproken. Hierbij zijn de intern begeleider, de leerkrachten van het huidige en het volgende schooljaar aanwezig.

-       Het besluit tot over te gaan of te zittenblijven wordt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het eind van het schooljaar genomen en medegedeeld aan de ouders/verzorgers. Het advies van de school is in deze doorslaggevend. Bij het besluit over te gaan tot doublure wordt ter voorbereiding van het gesprek het verslag bij verlengd kleuteren of doubleren opgesteld. Dit verslag wordt door ouders voor gezien ondertekend en gaat vervolgens naar het dossier. Tevens worden er afspraken gemaakt over het informeren van de leerling.

-       Uiterlijk 14 dagen voor eind schooljaar wordt het handelingsplan bij verlengd kleuteren of doubleren aangeboden aan de ouders en de intern begeleider. Er is ruimte gereserveerd voor de ouders om te reageren op het handelingsplan. Na ondertekening gaat het document naar het dossier.

naar boven »

Bijlage: Leerlingenzorg door externen

Leerlingenzorg door externen


1. Uitgangspunten van beleid

-       Het primaat van de opvoeding ligt bij de ouders/verzorgers.

-       Zorg voor kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor school en ouders/verzorgers.

-       De school heeft haar eigen verantwoordelijkheid in visie, beleid, vormgeving, organisatie etc.

-       Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid over alle activiteiten ontplooid door het eigen personeel, maar ook door Edux (onderwijsadviseurs), collegiale consultatiegevers, ambulante begeleiding en mogelijk externen.

-       Vanuit de wetgeving is van belang dat de leerling(e), gehoudens een eventuele voorziene vrijstelling, dient deel te nemen aan alle bedoelde onderwijsactiviteiten.

2. Vertaling van de uitgangspunten naar concreet handelen

-       De school accepteert dat ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen kosten extra of speciale hulp organiseren. De school stelt zich positief op er van uitgaande dat e.e.a. in het belang van het kind is. De directeur bepaalt, gehoord de argumenten en meningen van betrokkenen, op welke wijze de school medewerking verleent.

-       De school werkt binnen de regelgeving van de wet (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en procedurele zorgvuldigheid mee aan het verstrekken van relevante gegevens. Alvorens deze gegevens te verstrekken dienen de ouders/verzorgers een verklaring van toestemming te tekenen.

-       De school werkt binnen de regelgeving van de wet (Wet Bescherming Persoonsgegevens) procedurele zorgvuldigheid én gezien haar mogelijkheden (bijv. tijdsinvestering) mee aan een onderzoek door een door de ouders/verzorgers ingeschakeld extern onderzoeker. Alvorens medewerking te verlenen dienen de ouders/verzorgers een getekende verklaring van toestemming aan te leveren.

-       Alvorens mee te werken aan een vertaling van de bevindingen van het onderzoek naar het onderwijs is er altijd een handelingsplan opgesteld. Duidelijk moet zijn welke hulp het kind nodig heeft, wie welke taken uitvoert, welke tijdsinvestering er mee gemoeid is en op welke wijze evaluatie plaatsvindt. Zonder handelingsplan kan er geen verzoek worden gericht aan de school om medewerking te verlenen.

-       Vooruitlopende op onderstaande heeft e.e.a. tot gevolg dat bij elk verzoek van ouders/verzorgers tot medewerking in welke vorm dan ook, altijd nagegaan wordt of de school over voldoende tijd, expertise, menskracht en middelen beschikt om tot een positief besluit te komen, maar ook dat de aard en kwaliteit van het onderzoek en mogelijk daaruit voortvloeiende raadgevingen, handelingsplannen e.d. gezien onze visie etc. acceptabel is.

3. Effectuering van handelingsplan binnen de schoolorganisatie

Op het moment dat een handelingsplan geëffectueerd gaat worden, zijn er meerdere scenario 's mogelijk.

A.      Het handelingsplan wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht/RT.

In beginsel staat de school hier positief tegenover. Bepalend is of de te verlenen hulp haalbaar is wat betreft de noodzakelijke deskundigheid, de beschikbare tijd en middelen en de organisatie van de school, maar ook de aard en kwaliteit van de voorgestelde behandeling. (zie boven inhoud handelingsplan). Als aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, kan geen medewerking worden verleend.

B.      Het handelingsplan wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht/RT i.s.m. de externe hulpverlener.

In beginsel staat de school hier, onder bovengeschetste condities, positief tegenover.

C.      Het handelingsplan wordt uitgevoerd door de externe hulpverlener onder schooltijd binnen de eigen school.

In beginsel staat de school hier, gezien de wetgeving, afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of kan worden aangetoond dat e.e.a. een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, wordt hierop een uitzondering gemaakt mits praktisch realiseerbaar. (Als dit is aangetoond dient er een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid door de ouders/verzorgers en de uitvoerder aan school te worden afgegeven. Daardoor wordt bewerkstelligd dat de school niet aansprakelijk kan worden gesteld door de kwaliteit of gevolgen van de door externen geleverde diensten.)

D.      Het handelingsplan wordt uitgevoerd door de externe hulpverlener onder schooltijd buiten de eigen school.

In beginsel staat de school hier, gezien de wetgeving, afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of kan worden aangetoond dat e.e.a. een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Helder moet zijn dat de hulpverlening niet leidt tot een onaanvaardbaar verlies van leertijd door reizen.

Als dit alles is aangetoond dient er een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid door de ouders/verzorgers en de uitvoerder aan school te worden afgegeven (zie boven). Tevens dienen goede afspraken te worden gemaakt over de frequentie, tijdsduur van de externe behandeling en de wijze waarop de terugkoppeling naar school plaatsvindt. Als dit allemaal geregeld is, kan de school alsnog medewerking verlenen. De directeur stelt het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte.

Indien de school een verzoek tot medewerking t.a.v. de punten A t/m D afwijst, deelt de school dat schriftelijk met redenen omkleed mee aan de ouders/verzorgers. Daarin wordt aangegeven op welke wijze de ouders/verzorgers tegen dit besluit o.b.v. de Algemene Wet Bestuursrecht in beroep kunnen gaan. Een afschrift van de afwijzingsbrief wordt aan het bevoegd gezag gezonden.

De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en (doen) bijhouden van het dossier m.b.t. de onderhavige zaak. Daarin zijn alle relevante stukken en verslagen alsmede de voor de afwijzing belangrijke documenten en argumenten opgenomen.

naar boven »