Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd waarvan die activiteiten worden betaald die niet in aanmerking komen voor een vergoeding door het ministerie van OCW. Hierbij valt te denken aan feesten, excursies, sport- en speldagen, sponsorloop en ondersteuning van de schoolbibliotheek. De besteding van de gelden gebeurt in overleg met de directie van de school. De ouderbijdrage, die jaarlijks tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld, bedraagt €20 per leerling. Ouders ontvangen een schriftelijk verzoek tot betaling van de penningmeester van de oudervereniging.

Daarnaast wordt er op verzoek van ouders in de groepen 3 tot en met 7 een schoolreis  (met een educatief karakter) georganiseerd; groep 8 gaat op schoolkamp. De kosten van deze activiteiten hebben eveneens een vrijwillig karakter. Tevens wordt ter bekostiging van het toezicht tijdens de middagpauze een vrijwilligersvergoeding gevraag. Deze bedraagt €175 per kind per jaar. Deze bijdrage is uitsluitend ter dekking van de kosten. Leerkrachten hebben volgens de arbeidstijdenwet recht op 30 minuten pauze. Tijdens deze pauze wordt het toezicht verzorgd door medewerkers van Kober Kinderopvang. Deze inhuur mag niet vanaf de onderwijsgelden bekostigd worden. 

Leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet (kunnen of willen) betalen worden niet uitgesloten van deze activiteiten.
Cookie instellingen