Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?


Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van
de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Het
belangrijkste doel van de MR is: “Meepraten en meebeslissen met het beleid van de school.”
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Zij praten dus
mee over verschillende onderwerpen die de school aangaan, deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
  • Het Formatieplan, hoe zit de inzet van het personeel het komende jaar eruit, hoe ziet de financiële begroting eruit?;
  • Pestbeleid & Sociale Veiligheid van kinderen ( denk o.a. aan een pestprotocol, toezicht op het schoolplein, regels voor gebruik van mobiele telefoons en apps in de klas of op school);
  • Organisatie van de school (denk hierbij o.a. aan wijziging schooltijden, vakantieregeling tussen-schoolse opvang en wijziging groepsindeling );
  • Meedenken over het schoolplan.
Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om een aantal onderwerpen op de agenda te plaatsen die zij
van belang acht. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de
medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad
een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Wij vinden het als MR belangrijk om directe en korte communicatielijnen te hebben met de directie en
het team van leerkrachten maar ook om zichtbaar en benaderbaar te zijn voor de ouders.

U kunt dan ook altijd alle MR-leden persoonlijk benaderen voor vragen of opmerkingen. Verder plaatst
de MR altijd een korte samenvatting van de punten die zij bespreekt in haar vergadering in de
eerstvolgende nieuwsbrief. Meer informatie over de MR is tevens te vinden in de Schoolgids 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De MR bestaat uit acht leden. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. 

De oudergeleding bestaat uit:
Fleur Volleberg, voorzitter
Lorian Barmen 't Loo
Thomas Lucieer
Anniek Schalekamp

De personeelsgeleding bestaat uit:Kim Goossens, secretaris
Ivonne Rooijackers
Tina Verbraeken
Yordi van der Heijden

Het jaarverslag 2021-2022 kunt u hier downloaden
Het jaarverslag 2022-2023 kunt u hier downloaden
 

Neem contact op met de MR

Cookie instellingen