Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen: ouders en personeel. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De raad bestaat uit acht leden. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Meer informatie vindt u in de schoolgids.

De oudergeleding bestaat uit:Viola Lambregts-Segers, voorzitterschap
Fleur Volleberg
Esther Schneider-Hooijmaaijers
Lorian Barmen 't Loo

De personeelsgeleding bestaat uit:


Ilona Posthumus, Gedeeld secretarisschap
Cacilda v.d. Wagt Lima, Gedeeld secretarisschap
Kim Goossens
Tina Verbraeken
 

Neem contact op met de MR

Cookie instellingen