Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De MR bestaat uit acht leden. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Meer informatie over de MR vindt u in de schoolgids.

Het jaarverslag 2021-2022 kunt u hier downloaden

De oudergeleding bestaat uit:
Fleur Volleberg, voorzitter
Lorian Barmen 't Loo
Thomas Lucieer
Anniek Schalekamp

De personeelsgeleding bestaat uit:


Kim Goossens, secretaris
Ilona Posthumus
Ivonne Rooijackers
Tina Verbraeken
 

Neem contact op met de MR

Cookie instellingen