Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De MR bestaat uit acht leden. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Meer informatie over de MR vindt u in de schoolgids.

De oudergeleding bestaat uit:Viola Lambregts-Segers, voorzitter
Fleur Volleberg
Esther Schneider-Hooijmaaijers
Lorian Barmen 't Loo

De personeelsgeleding bestaat uit:


Ilona Posthumus, gedeeld secretaris
Cacilda v.d. Wagt Lima, gedeeld secretaris
Kim Goossens
Tina Verbraeken
 

Neem contact op met de MR

Cookie instellingen