Ons onderwijs en leerlingenzorg » Schoolgids » Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Het zorgteam

Uitgangspunt van het beleid is zorg in te bedden in het onderwijssysteem. In het verleden was dit geënt op curatieve zorg. Nu streven we naar een verschuiving van curatieve naar preventieve zorg.

Het schoolbeleid ten aanzien van de zorgstructuur wordt mede door het zorgteam aangestuurd.

Het zorgteam bestaat uit: twee intern begeleiders (waarvan de voorzitter van het zorgteam tevens lid is van het managementteam), een coördinator SEN (Special Educational Needs) en een administratieve kracht. Dit team komt twee wekelijks bijeen voor overleg m.b.t. de zorg in de verschillende groepen. (Mogelijke) zorgleerlingen worden besproken en ze geeft begeleidingsadviezen aan leerkrachten.

Op uitnodiging nemen externe specialisten zoals;  psycholoog/orthopedagoog van Edux en de collegiaal consultatiegever vanuit het speciaal basisonderwijs deel aan dit overleg.

We noemen zo'n groot-zorgteam-overleg het Zorg Advies Team. Zij hebben een adviserende rol m.b.t. het opstellen van begeleidingsadviezen voor leerlingen en de ontwikkeling van de zorg binnen de gehele school.

Wanneer er problemen of onvolkomenheden gesignaleerd worden, bespreekt het zorgteam mogelijke oplossingen en onderneemt indien noodzakelijk actie.

Ook worden tijdens de team- of unitvergaderingen aspecten van de zorgverbreding onder de aandacht gebracht, zodat iedereen binnen de school op de hoogte is van actuele ontwikkelingen.

naar boven »

Het volgen en begeleiden van de leerling

Op onze school wordt op verschillende wijzen en door verschillende personen de ontwikkeling van de kinderen begeleid en gevolgd.

 

De groepsleerkracht

Tijdens het dagelijks werken met de leerlingen volgt de groepsleerkracht de vorderingen.

Dit gebeurt in de eerste plaats door de kinderen te observeren tijdens het werken en door het werk te beoordelen. Daarnaast bieden de methoden voor rekenen, taal en de wereldoriëntatievakken toetsen, waarmee beoordeeld wordt in hoeverre de leerling de aangeboden leerstof beheerst. Voor het objectief toetsen van o.a. de lees-, taal- en rekenvaardigheden worden voornamelijk de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem gebruikt..

Aan de hand van bovenstaande gegevens stelt de leerkracht twee à drie keer per jaar een verslag/rapport op dat besproken wordt met de ouders/verzorgers. Tevens wordt op basis van deze gegevens bepaald welke onderwijsbehoefte een leerling(e) heeft.

Extra zorg, bestaande uit o.a. voorinstructie, verlengde instructie en/of remedial teaching, maar ook verdiepings- en/of verrijkingsstof worden door de leerkracht geboden. Bij de uitvoering wordt de leerkracht eventueel ondersteund door de onderwijsassistent. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het volgen en begeleiden van leerlingen en in deze dus eerste aanspreekpersoon voor ouders/verzorgers.

 

De intern begeleider (i.b.)

De intern begeleider volgt mede de ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt d.m.v. de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en het voeren van groepsbesprekingen. Minimaal twee keer per jaar informeert de leerkracht de intern begeleider over de stand van zaken aangaande de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Tijdens deze bespreking, maar met name tijdens de i.b.-spreekuren, wordt de leerkracht in de gelegenheid gesteld om hulpvragen te stellen. Deze vragen worden in het zorgteam besproken.

De i.b zorgt voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het verlenen van zorg. De ondersteuning kan bestaan uit het afnemen van diagnostische toetsen op diverse gebieden. Naar aanleiding van die gegevens en die van de leerkracht wordt er samen besloten of de leerling(e) een ander programma en/of andere begeleiding/instructie nodig heeft. Deze extra zorg wordt vastgelegd in het groepsplan.

 

Coördinator SEN

De coördinator SEN (Special Educational Needs) biedt de leerkrachten ondersteuning in het begeleiden van leerlingen die, om welke reden dan ook, speciale aandacht nodig hebben om met een passend onderwijsaanbod onze school te kunnen doorlopen. Binnen ons samenwerkingsverband beslist de commissie van toelaatbaarheidsverklaringen, n.a.v. een door de school opgesteld groeidocument, of betreffende leerling in aanmerking komt voor die extra ondersteuning. De gang van zaken m.b.t. aanname en begeleiding van leerlingen met een handicap is vastgelegd in een protocol. Dit protocol is opgenomen in het schoolplan.

Specialistische hulp zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie e.d. valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage "Leerlingenzorg door externen".

 

Collegiaal consultatiegever

Een collegiaal consultatiegever is een collega vanuit het speciaal basisonderwijs. Hij/zij begeleidt de basisschool bij het geven van extra zorg aan kinderen. Aan onze school zijn vanuit het samenwerkingsverband meerdere collegiaal consultatiegevers verbonden.

Deze persoon wordt op onze school ingezet ter ondersteuning van de leerkracht bij hulpvragen m.n. m.b.t. gedrag. Dit houdt vaak in dat hij/zij komt observeren en/of een adviesgesprek voert met de leerkracht. Indien nodig kunnen er vervolggesprekken of observaties plaats vinden.

 

Orthopedagoog/psycholoog

Daar waar de hulp van het zorgteam en de collegiaal consultatiegever niet meer toereikend is wordt de orthopedagoog/psycholoog ingezet. D.m.v. consultatietrajecten, eventueel aangevuld met onderzoek of observatie zal hij/zij de school ondersteunen bij het vorm geven van de benodigde hulp.

 

Leerlingdossier

De observatie, toets- en onderzoeksgegevens worden bewaard in het digitaal leerlingdossier. Als ouder/ verzorger heeft u recht op inzage in het leerlingdossier. Maximaal twee weken na binnenkomst van het verzoek wordt het dossier ter inzage ter beschikking gesteld. Wij kunnen gegevens uit dit dossier slechts met uw toestemming aan derden overhandigen.

naar boven »

Onze zorgprocedure in een stappenplan

Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling, maar dat is niet eenvoudig. Het ene kind heeft namelijk meer begeleiding en zorg nodig dan het andere. Daarom is de zorg in onze basisschool georganiseerd in een stappenplan.

 

Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag

Als het niet goed gaat met uw kind in de klas zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door te observeren en belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Er vindt overleg met u plaats om tot een aanpak te komen die voor verbetering zorgt.

 

Stap 2: De interne begeleider en collega's helpen mee

Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg om uw kind met de interne begeleider (i.b.) van de school, en natuurlijk met u. Soms werken ook nog andere collega's mee. De extra ondersteuning wordt beschreven in het groepsplan. De leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag.

 

Stap 3: Het zorgteam van de school wordt ingeschakeld

Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de interne begeleider bespreken de zorg voor uw kind dan met specialisten die deel uitmaken van het zorgteam van de school. Dit overleg is erop gericht om tot een bijstelling van de extra ondersteuning te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die tot betere resultaten leidt. Soms is daar een onderzoek voor nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, de leerkracht en de school goed in kaart te brengen. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en eventueel aanvullende zorg door specialisten binnen de school. Soms zal hulp gevraagd worden van bijvoorbeeld een centrum voor jeugd en gezin (CJG).

 

Stap 4: Externe specialisten in het ZAT adviseren

Als de zorg die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg met externe specialisten plaats in het zorgadviesteam (ZAT). Daarvoor sluiten onder andere vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD aan bij het zorgteam van de school. In dit team wordt besproken wat voor zorg uw kind nodig heeft, in welke mate, en hoe die nodige zorg geboden kan worden. Dit kan leiden tot nader onderzoek, een toelaatbaarheidsverklaring bij de CTLV (Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen) en het aanbieden van extra voorzieningen in de eigen basisschool. Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt geadviseerd naar een andere school voor basisonderwijs, naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). En dit gebeurt uiteraard allemaal in overleg met u.

naar boven »

Doorstromen/doubleren

Het doorstroom- en/doubleerbeleid is altijd gericht op de ontwikkeling van de individuele leerling. De school bekijkt in samenspraak met de ouders of kinderen al dan niet kunnen doorstromen naar het volgende jaar. Specifieke afspraken zijn vastgelegd in de bijlage "verlengde kleuterperiode en doubleren".

naar boven »

Externe begeleiding

De school komt met veel hulpverleners en hulpverlenende instanties in aanraking. De laatste jaren is er een tendens dat ouders steeds vaker hun kinderen willen laten onderzoeken, testen of begeleiden door particuliere bureaus. Wij zijn bereid hieraan onder voorwaarden medewerking te verlenen. Daarbij zijn we gebonden aan de wetgeving (Wet Primair Onderwijs, Leerplichtwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens), uitspraken van de Inspectie en onze mogelijkheden.

Indien in het onderzoeksverslag van een extern begeleider adviezen m.b.t. de begeleiding op school zijn opgenomen, zullen we in overleg met de ouders/verzorgers bekijken in hoeverre we hieraan onze medewerking verlenen. De school blijft te allen tijde autonoom in het te voeren beleid t.a.v. deze materie.

Moeten kinderen een speciale therapie ondergaan, of kiezen ouders voor extra hulp van iemand die niet bij ons in dienst is, dan zal dit op grond van uitspraken door de inspectie buiten de reguliere schooltijden moeten plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Zie de bijlage "Leerlingenzorg door externen".

naar boven »