Ons onderwijs en leerlingenzorg » Schoolgids » Ouders en schoolorganisatie

Ouders en schoolorganisatie

Communicatie van en naar school

 

Een goede communicatie tussen ouders en school is essentieel voor onze organisatie en voor goed onderwijs. Vandaar dat wij op onze school op verschillende manieren proberen dit te realiseren. Wij doen dit door:

a.       de ouders in staat te stellen zich uitgebreid te laten informeren over de ontwikkeling van hun                    kind(eren);

b.      het organiseren van informatieavonden;    

c.       het verspreiden van de wekelijkse INFO via de mail;

d.      inloopmiddagen, een open-inloopavond en verschillende buitenschoolse activiteiten te organiseren,             waardoor ouders op informele wijze in contact met de leerkrachten en de school kunnen komen;

e.       de ouders de mogelijkheid te geven deel te nemen aan verschillende activiteiten op school;

f.        middel van contacten met de medezeggenschapsraad (MR) voor beleidsmatige en schoolse zaken;

g.       middel van contacten met de oudervereniging voor festiviteiten, seizoensactiviteiten e.d. en

h.       het regelmatig instellen van tevredenheidonderzoeken bij leerlingen, ouders en personeel.

 

Ad a. Wij rapporteren u een aantal keren per jaar over de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen van uw kind.

In de groepen 1/2 zijn dit twee keer per jaar mondelinge rapportages. Bij de overgang van groep 2 naar 3 krijgen de ouders een schriftelijk eindverslag. In de groepen 3 wordt de eerste keer mondeling gerapporteerd. Deze leerlingen krijgen in de tweede en derde periode van het jaar een schriftelijke rapportage mee.

Vanaf groep 4 zijn alle rapportages schriftelijk. Aan de eerste twee rapportages is een oudergesprek gekoppeld. Mocht de geplande tijd voor het gesprek niet voldoende zijn, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Indien er behoefte is aan een gesprek bij het derde rapportagemoment (overgang naar volgend leerjaar) zal de leerkracht tijdig contact met de ouders/verzorgers opnemen. Het initiatief kan ook van de ouders/verzorgers uitgaan.

Indien er vanuit de leerkracht(en) behoefte is aan een tussentijds gesprek dan zal die u vroegtijdig benaderen.

 

Het is mogelijk dat u vragen hebt of dat er problemen zijn. Behelst het specifieke zaken betreffende uw kind dan vragen we u dringend om eerst met de groepsleerkracht in gesprek te gaan. Maakt u dan van tevoren wel even een afspraak, zodat er tijd vrijgemaakt kan worden.

Wij willen u vragen niet rechtstreeks contact op te nemen met onze intern begeleiders. Alle contacten lopen wat dit betreft in eerste instantie via de leerkracht.

 

Ad b. We organiseren voor alle groepen informatie-/kennismakingsavonden. Voor de ouders van leerlingen die naar groep 3 gaan doen we dat aan het eind, voor de overige groepen aan het begin van het schooljaar. Uw aanwezigheid als ouder is dan zeer gewenst.

U kunt dan nader kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en eventueel met de ouders van groepsgenoten en u wordt geïnformeerd over zaken betreffende het onderwijs en specifieke afspraken. Ook kunt u van gedachten wisselen over bepaalde zaken.

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt gevraagd wie groepsouder wil worden. Deze ouders zijn voor de leerkracht het aanspreekpunt om bijv. begeleiding bij uitstapjes, vervoer, hulp bij expressieactiviteiten e.d. te regelen. De groepsouders benaderen de overige ouders.

De Oudervereniging organiseert een keer per jaar een thema-avond over een onderwerp dat breed in de belangstelling staat van ouders met schoolgaande kinderen.

 

Ad c. Iedere donderdag krijgt ieder gezin onze INFO via de mail. Hierin houden wij u op de hoogte van allerlei gebeurtenissen in de school en tevens gebruiken wij deze INFO om bijv. uw medewerking bij een aantal zaken te vragen of items onder uw aandacht te brengen. Wij slaan nooit een schoolweek over. Slechts sporadisch zullen wij nog brieven, folders e.d. op papier mee naar huis geven. De INFO per e-mail ontvangen kan door u via de website hiervoor op te geven.

 

Ad d. Op een drietal middagen kunnen de ouders tussen 15.30 u. en 16.15 u. een kijkje nemen in het groepslokaal en bijv. werkjes en schriftjes inzien. Deze momenten worden in de INFO aangekondigd als "Inloop". (Het is dan niet de bedoeling dat u de leerkracht benadert over specifieke zaken betreffende uw zoon/dochter.)

Jaarlijks organiseren wij n.a.v. de projectweek onze "open-inloopavond". Iedereen (ook andere familieleden kennissen e.d.) zijn dan van harte welkom de school, samen met zoon(s) en/of dochter(s) te komen bekijken.

Elk schooljaar verzorgt een aantal groepen een "groot podium". Ook bij die gelegenheid wordt u uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Wie wanneer optreden wordt ook weer via de INFO bekend gemaakt.

 

Ad e. Op onze school is een aantal werkgroepen, bestaande uit ouders vanuit de OV, leerkrachten en bestuursleden actief. Hiernaast doen we in de loop van het schooljaar verschillende keren een beroep op ouders bij speciale gebeurtenissen zoals excursies, sport/speldagen, enz. Het is ook mogelijk dat er bij bepaalde activiteiten in de groep extra ondersteuning nodig is.

Vaak zullen de groepsouders ingeschakeld worden om ondersteuning te realiseren, maar het is ook mogelijk dat we d.m.v. de INFO een oproep doen.

Wij rekenen op veel medewerking en belangstelling van ouders/verzorgers. Zonder uw hulp kunnen we een aantal zaken niet realiseren.

 

Ad h. De resultaten van tevredenheidsonderzoeken worden besproken binnen het managementteam, het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad. Ook worden ze teruggekoppeld naar de ouders/verzorgers. De uitkomsten nemen we ter harte en kunnen leiden tot een aanpassingen in de ruimste zin van het woord.

In het kader van de communicatie is een protocol opgesteld dat u hier kunt downloaden.

Veel communicatie gaat tegenwoordig via de mail, wij verzoeken u vriendelijk hier zorgvuldig mee om te gaan. De mailadressen van de teamleden zijn terug te vinden op onze site onder het kopje contact. Het is verstandig, als u contact op wil nemen met de leerkracht van u kind, om beide duo-collega's het bericht te sturen.

naar boven »

De medezeggenschapsraad

Hierin zijn de ouders van de leerlingen en het team van de school vertegenwoordigd.

De leden worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De raad vergadert regelmatig over allerlei zaken die de school betreffen. Ze overlegt met de directie en het schoolbestuur o.a. over de besteding van de middelen, de formatie (aantal groepen/leerkrachten/onderwijs ondersteuning), het vakantierooster, de huisvesting, de invulling van vacatures e.d.

Haar taken en bevoegdheden (instemmings- en/of adviesrecht) zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Belangstellenden kunnen dit reglement nalezen op onze site.

De raad vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Via de INFO zal de agenda bekend worden gemaakt. Deze vergaderingen zijn openbaar dus u bent, als toehoorder, van harte welkom.

Op de site onder het kopje 'De medezeggenschapsraad' kunt u zien wie zitting heeft in deze raad. Het mailadres is: mr@kbs-laurentius.nl

naar boven »

De oudervereniging

K.B.S. Laurentius heeft een cultuur waarin ouders zo veel mogelijk betrokken worden bij activiteiten rondom het onderwijs, rondom de school.

Iedere ouder/verzorger van een leerling(e) die bij de school wordt ingeschreven en geplaatst, wordt lid van de vereniging. Het bestuur van onze oudervereniging bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 ouders.

De vereniging heeft zich de volgende taken gesteld:

-       het ondersteunen van de school en het team bij de vele activiteiten die in en buiten de school worden georganiseerd;

-       het bevorderen van de ouderparticipatie;

-       het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding;

-       het onder de aandacht brengen van sociale thema's bij de kinderen, de ouders en de leerkrachten van de school.

 

De vereniging doet dit op verschillende manieren:

-       ze assisteert bij activiteiten en feesten zoals: St. Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Avondvierdaagse, etc.;

-       ze bevraagt de schoolleiding over de invulling van sociale thema's en adviseert en ondersteunt de school waar mogelijk. Bij voldoende interesse organiseert de vereniging informatieavonden voor de ouders;

-       ze beheert de ouderbijdragen en beslist over de besteding hiervan (zie ook ouderbijdragen);

-       ze organiseert de jaarvergadering van ouders waar, indien nodig, verkiezingen voor nieuwe leden worden gehouden en waar de activiteiten en het beheer van de gelden worden verantwoord;

-       ze verspreidt onder de ouders een jaarkalender. Daarin staan allerlei relevante zaken betreffende het schooljaar (vakantie, vrije dagen, studiedagen, sport- en speldagen etc.)

 

De oudervereniging streeft ernaar dat bovengenoemde taken worden uitgevoerd in samenwerking en in onderling overleg met de school en de medezeggenschapsraad.

Indien u ideeën heeft die betrekking hebben op de taken van de oudervereniging kunt u contact opnemen via e-mail: oudervereniging@kbs-laurentius.nl

naar boven »

Het schoolfonds

De oudervereniging beheert ook het schoolfonds.

Ieder jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd waarvan die activiteiten worden betaald die niet in aanmerking komen voor een vergoeding door het ministerie. Hierbij valt te denken aan feesten, excursies, sport/speldagen, sponsorloop, ondersteuning bibliotheek en aanschaf van bepaalde "luxe" leermiddelen.

De besteding van de gelden gebeurt in goed overleg met de directie van de school.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering vastgesteld. De laatste jaren is deze bijdrage ong.

€ 20 euro per leerling(e) geweest. U kunt uw bijdrage overmaken nadat u in het najaar een schriftelijk verzoek van de penningmeester heeft ontvangen.

In principe zijn er naast de ouderbijdrage géén extra kosten in de eerste 5 schooljaren.

In de groepen 6 en 7 wordt er voor onze leerlingen een excursie met een educatief karakter georganiseerd. Groep 8 gaat op schoolkamp. Aan deze activiteiten zijn wel extra kosten verbonden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

naar boven »

Sponsoring

Onze school voert géén actief sponsoringbeleid. Indien er toch sprake mocht zijn van sponsoring worden de volgende gedragsregels als uitgangspunt gehanteerd:

-       sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;

-       sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school;

-       sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt;

-       sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;

-       sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en onze school en

-       sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen.

naar boven »

Klachtenprocedure

Mochten er problemen zijn dan is het prettig dat u die eerst probeert te bespreken en op te lossen met de direct betrokkene. Afhankelijk van de aard van het probleem kunt u, wanneer u er niet uitkomt, contact opnemen met de directie van de school. Uiteindelijk kunt u zich ook tot het bestuur van de school wenden. Zowel directie als bestuur zullen naar uw klacht luisteren en proberen oplossingen aan te reiken door voorstellen te doen, op te treden als intermediair of vanuit hun eigen bevoegdheid beslissingen te nemen. Mocht het voorkomen dat u volgens bovenstaande werkwijze nog niet naar tevredenheid een oplossing hebt kunnen vinden, dan kunt u uw klacht, beroep of geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissie, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

Telefoon: 070-3861697 E-mail: info@gcbo.nl

naar boven »

Interne vertrouwenspersonen

Sommige zaken zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, misbruik en mishandeling zijn daar schrijnende voorbeelden van. Speciaal voor deze zaken zijn op onze school twee vertrouwenspersonen aangewezen door het team.

Teamleden en leerlingen kunnen zich tot deze vertrouwenspersonen wenden, maar als ouder kunt u hen ook aanspreken. Zij zullen u terzijde staan en zo nodig de weg wijzen naar die personen of instanties die u verder kunnen helpen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan voorop.

Indien een intern vertrouwenspersoon in kennis wordt gesteld van (vermeende) strafbare feiten is die verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag (het bestuur) welke hiervan dan direct aangifte moet doen.

De intern vertrouwenspersonen zijn juffrouw Carla Dees en juffrouw Hanneke van Esser. 

naar boven »

Externe vertrouwenspersonen

Kunt u met uw verhaal niet terecht bij een van de interne vertrouwenspersonen dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Wij zijn aangesloten bij de GGD West Brabant. Hij/zij is te bereiken onder nummer 076-5282000

naar boven »

Vertrouwensinspecteur

Betrokkenen bij het onderwijs kunnen ook bij de vertrouwensinspecteur terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.

Wordt iemand binnen of in relatie tot de school geconfronteerd met dergelijke signalen dan kan er contact worden opgenomen met één van de vertrouwensinspecteurs. Deze zal dan bezien op welke manier u op zorgvuldige wijze hiermee kunt omgaan.

De vertrouwensinspecteur fungeert als aanspreekpunt en zoekt met de melder de meest wenselijke aanpak. Meldpunt Vertrouwensinspecteurs tijdens kantooruren: 0900-1113111

naar boven »

Opvang

K.B.S. Laurentiusschool en Kober Kindercentra hebben een convenant gesloten. Door dit convenant wordt een gezamenlijke opdracht gesteld, namelijk: "Het bevorderen van een doorgaande ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Deze doorgaande ontwikkeling wordt gerealiseerd door het aanbieden van dagarrangementen en een goede afstemming tussen school, opvang en vrije tijd."

Naast het elkaar informeren en versterken waar nodig is, zorgt de school voor kwalitatief goed onderwijs en verzorgt de Kober Kindercentra alle mogelijke vormen van kinderopvang.

In ons gebouw aan de Viandenlaan zijn diverse BSO's gehuisvest.

De tussenschoolse opvang, het overblijven, wordt geheel verzorgd door collega 's van de Kober Kindercentra, aangevuld met vrijwilligers. Kinderen die regelmatig willen overblijven kunnen zich hiervoor inschrijven. Administratiebureau Murlen ondersteunt ons hierbij. Incidenteel overblijven is uiteraard ook mogelijk. Middels een inlogcode kunt u zich op de site aan-of afmelden voor het overblijven. Aanvraagformulier voor een inlode kunt u afhalen op school of hier downloaden.

Om kinderen op te geven voor de BSO of voor verdere informatie kunt u bellen met 5302007.

Naast de Kobergroep zijn er nog diverse andere aanbieders voor Kinderdagverblijf of BSO. Ook contact hebben we met: Villa Kakelbont, Altijd Lente, Kids Company, Pebbels, Prinsjeshof, Kinderdagverblijf De Berenboot, CompaNanny en Kinderdagverblijf Het Draakje.naar boven »

Jaarlijkse kalender

In een van de eerste weken van het schooljaar ontvangt elk gezin de jaarkalender van de Oudervereniging. Hierin staan de schooltijden, de vakanties en vrije dagen, belangrijke data, diverse mailadressen van o.a. de medezeggenschapsraad en oudervereniging. Tevens treft u daarin een overzicht van het gehele team (inclusief foto 's) aan.

naar boven »

Regeling school- en vakantietijden

-       Schooltijden

We verwachten de leerlingen 's morgens van 08.30 u. tot 12.00 u. en 's middags van 13.30 u. tot 15.30 u. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

De leerlingen van groep 1 zijn elke vrijdag vrij. Die van groep 2 om de week (zie de jaarkalender en onder kopje schooltijden, vakanties en vrije dagen)

Alle leerplichtige leerlingen moeten gedurende deze tijden aanwezig zijn, tenzij er met de directie andere afspraken zijn gemaakt.

U wordt dringend verzocht om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is. Het is voor uw kind heel vervelend en voor de groep zeer storend als de les (regelmatig) onderbroken moet worden omdat er nog iemand binnenkomt.

De leerlingen van de groepen 1/2 en 3 (Viandenlaan) mogen 5 min. voor aanvang binnengebracht worden. We verzoeken u dan om vlot het gebouw te verlaten opdat de leerkrachten op tijd kunnen beginnen. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 (hoofdgebouw Van Gaverenlaan) komen binnen zodra de bel wordt geluid.

 

-       Vakanties

In acht jaar basisonderwijs is het de wettelijke plicht van de school om er zorg voor te dragen dat de kinderen tenminste 7520 klokuren onderwijs krijgen. Voor de groepen 1 t/m 4 moet dat gezamenlijk minimaal 3520 uur zijn.

O.b.v. een adviesrooster (uitgebracht door Provinciale Staten) en in samenspraak met het Bredase onderwijsveld wordt een vakantierooster opgesteld welk, na in de MR en het team besproken te zijn, door het bestuur wordt vastgesteld.

Het aantal lesuren per week per jaargroep is verdeeld over de ontwikkelingsgebieden. Het aantal uren dat aan één gebied wordt besteed, ligt niet strikt wettelijk vast.

naar boven »

Schoolverzuim bij ziekte

Wij willen graag zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht worden wanneer uw kind afwezig is. Wij verwachten bij ziekte of wanneer uw kind wat later komt een telefoontje tussen 08.15 u. en 08.30 u. Onze conciërge zal de telefonische boodschap aannemen en doorgeven. Wordt afwezigheid niet gemeld, dan wordt u z.s.m. gebeld.

naar boven »

Leerplicht en verlof

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. Ook 4-jarigen zijn onder dezelfde conditie vanaf het moment waarop ze staan ingeschreven leerplichtig.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden verleend. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage Regeling Extra Verlof. Voor het aanvragen van extra verlof kunt u een mail sturen aan de directie van de school

naar boven »

Toelatingsbeleid nieuwe leerlingen

Kinderen die vier jaar worden zijn vanaf die dag toelaatbaar in het basisonderwijs en dus bij ons op school. Alle 4-jarigen die behoren tot onze wijk (het Ginneken en randgebieden van de aangrenzende wijken) zijn om die reden welkom. Wij willen vooral een wijkschool zijn. Kinderen die uit verder gelegen wijken worden aangemeld zullen wij in eerste instantie verwijzen naar een school in de betreffende wijk.

Indien ouders/verzorgers informatie willen over onze school kunnen zij een afspraak maken met degene die de informatiegesprekken verzorgt. Neemt u dan contact op met onze school. Voor meer gedetailleerde informatie over ons toelatingsbeleid, mede in het kader van Passend Onderwijs, verwijzen wij naar de bijlage Toelatingsbeleid nieuwe leerlingen.

naar boven »

Groepsverdeling

Na aanmelding worden 4-jarigen door ons in een groep 1/2 geplaatst.

Bij de samenstelling van de oudste-kleutergroepen (welke op een twintigtal vrijdagen zijn) vindt een nieuwe verdeling plaats.

De coördinator van de onderbouw, de leerkrachten van de groepen 1/2, de intern begeleider en eventueel de directie bekijken met grote zorgvuldigheid op welke wijze deze (her)verdeling moet plaatsvinden.

Er kan elk jaar voor elk leerjaar, indien daar aanleiding toe is, een herschikking overwogen worden. Onze doelstelling is in alle gevallen om nieuwe groepen te vormen met een zo optimaal mogelijke werksfeer voor leerlingen en leerkracht. Wij maken daarbij m.n. gebruik van observaties, werkrelaties, sociale verhoudingen, verdeling naar geslacht en zorgleerlingen. In dit proces kunnen ook ouders/verzorgers geraadpleegd worden. Zij hebben geen instemmingsrecht. Na afweging van alle gegevens bepaalt de school in welke groep een leerling(e) wordt geplaatst en/of hoe groepen worden samengesteld. Als er géén aanleiding is de groepen te herschikken doen we dat zeker niet want continuering van groepen heeft ook grote voordelen.naar boven »

Verwijzingsbeleid schoolverlaters

Een grote groep kinderen verlaat onze school na groep 8. Sommigen vertrekken al eerder, bijvoorbeeld door verhuizing of verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. Alle schoolverlaters krijgen een onderwijskundig rapport mee. De ontvangende school zal hier ook naar vragen.

De overgang naar het voorgezet onderwijs is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. In de aanloop naar het definitieve advies in groep 8 wordt in groep 7 een pre-advies gegeven.

Het advies komt tot stand in overleg met de collega 's in de bovenbouw. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen, resultaten, interesses, zelfstandigheid, studiehouding e.d. van de leerling gedurende de laatste jaren. Ook worden uitslagen van eerdere toetsen en testen meegenomen om tot een definitief advies te komen.

Eind november, op de ouderavond bij het eerste rapport, bespreken de leerkrachten van de groepen 8 een mogelijke schoolkeuze (niet welke school, maar het schooltype). Op de tweede ouderavond, begin maart, krijgen de ouders/verzorgers het definitieve advies. Tijdens dat gesprek wordt ook het onderwijskundig rapport, ingevuld door de leerkracht, doorgenomen. Bij dit gesprek kan ook de leerling(e) aanwezig zijn.

De CITO-toets groep 8, medio april, waarvan we de uitslag dus na ons definitieve advies ontvangen, zien wij als een eventuele bevestiging van ons advies. Het advies kan in uitzonderlijke situaties eventueel worden bijgesteld indien de uitslag duidelijk hoger is dan werd verwacht.

De ouders/verzorgers moeten het onderwijskundig rapport, de uitslag van de drempeltoets en het advies van de  basisschool bij de aanmelding van het kind op de school van hun keuze overleggen.

De definitieve keus is aan de ouders en het besluit tot toelating ligt bij de school voor voortgezet onderwijs. Uiteindelijk besluit de school voor voortgezet onderwijs of de leerling(e) geplaatst wordt. Ouders ontvangen daar uiterlijk in mei bericht over.

 

Eind januari zijn op alle scholen voor voortgezet onderwijs open dagen. Het is zeker de moeite waard om van deze gelegenheid gebruik te maken om enkele scholen te bezoeken. De data worden via school aan de kinderen doorgegeven.

Er is voor alle ouders de brochure "Kiezen na de basisschool", uitgegeven door het ministerie. Alle scholen van voortgezet onderwijs geven informatiefolders uit over hun eigen school en organiseren open dagen.

naar boven »

Schorsing/verwijdering van leerlingen

In bepaalde gevallen behoudt de school zich het recht voor om over te gaan tot schorsing dan wel verwijdering van een leerling(e). Deze mogelijkheid ontstaat op het moment dat er sprake is van buitensporig storend en/of structureel agressief gedrag (zowel verbaal als fysiek) en/of er sprake is van handelingsverlegenheid. Pas nadat allerlei andere middelen zijn toegepast en er geen bruikbare alternatieven meer zijn wordt dit extreme middel ingezet.

Indien een dergelijke maatregel in zicht komt, zal intensief overleg met de ouders/verzorgers en het bestuur gevoerd worden.

Wordt een van deze maatregelen toegepast dan wordt dit altijd gemeld bij de inspectie en de leerplichtambtenaar. Zie bijlage "Schorsing en verwijdering".

naar boven »

Gedragscode

Op onze school werken we met een gedragscode. Daarin staat beschreven hoe we met elkaar om willen gaan en wat we als ongewenst gedrag beschouwen. Onderdeel van deze code is ook ons privacy reglement. Deze code geldt voor iedereen die betrokken is bij onze school tijdens het uitvoeren van ons onderwijs en activiteiten. De volledige tekst van de gedragscode kunt u terugvinden op onze website.

Ook ons anti-pestprotocol is geplaatst op de website.  Om pesten te voorkomen steekt onze school vooral in op preventie. Dit doen we middels het Rots en Water project, jaarlijkse presentatie over cyberpesten en het inzetten van de pestzuil, een digitaal programma waarin kinderen 2x per jaar worden bevraagd op hun welbevinden.

naar boven »

Calamiteiten/het veiligheidsplan

De school kan–net als ieder ander in de samenleving- te maken krijgen met allerlei ernstige situaties. Het kan dan nodig zijn om professionele hulp in te roepen, b.v. van een crisisteam of andere hulpverlenende instanties.

We streven naar een hoge mate van veiligheid. Daartoe is een werkgroep in het leven geformeerd welke belast is met:

* het opstellen van een veiligheidsplan (incl. ontruimingsplan),

* het regelmatig inspecteren van de gebouwen, de speelplaatsen, belendende straten en de gymzaal;

* het toezien op de naleving van de afspraken;

* het jaarlijks evalueren van dit plan en

* het doen van aanbevelingen.

In het veiligheidsplan staat beleid dat niet alleen de fysieke, maar ook de sociale, emotionele en psychische veiligheid van iedereen zo optimaal mogelijk moeten waarborgen.

In het kader van de ARBO-wetgeving is er op de school een aantal bedrijfshulpverleners. Zij hebben een specifieke cursus gevolgd. Jaarlijks vinden er ook herhalingsbijeenkomsten plaats. Ook worden er periodiek ontruimingsoefeningen gehouden om bij brand of andere calamiteiten het betreffende pand zo snel mogelijk te kunnen verlaten. Regelmatig wordt er voor de overige medewerkers een korte cursus EHBO-bij-kinderen georganiseerd.

naar boven »

Surveillance

Een kwartier voor aanvang van de lessen wordt er op de speelplaatsen gesurveilleerd. Stuur uw kinderen dus niet te vroeg naar school. Tussen de middag mogen de kinderen pas om 13.15 u. de speelplaats betreden. Dit is o.a. afgesproken om de overblijfkrachten in staat te stellen de kinderen op een verantwoorde manier over te dragen aan de leerkrachten.

naar boven »

Bereikbaarheid ouders/verzorgers

Een schooldag duurt meer dan 5 uur. In die tijd kan er met een kind van alles gebeuren. Het kan ziek worden, zich bezeren etc. Soms moet een kind naar huis gebracht worden of willen we contact met de ouder/verzorger opnemen.

Bent u op vaste tijden afwezig, geeft u dan aan ons het adres en telefoonnummer waar u dan te bereiken bent. Dit kan door middel van het invullen van een strookje dat in het begin van elk schooljaar meegegeven wordt. Ook vragen wij u dan om een eventueel opvangadres te vermelden.

We verzoeken u dringend eventuele tussentijdse wijzigingen in deze gegevens door te geven aan de leerkracht van uw kind.

 

 

naar boven »

De verkeerssituatie rond onze school

Het hoofdgebouw kent twee in-/uitgangen uitkomend op de openbare weg, een aan de Van Gaverenlaan en een aan de Dillenburgstraat. Door de ingang aan de Van Gaverenlaan komen de meeste kinderen en ouders de speelplaats op. Daardoor is het aantal auto's en fietsers in deze straat groot.

Wij verzoeken u nadrukkelijk geen auto's tussen de twee bomen bij de uitgang van het schoolplein aan de Van Gaverenlaan te parkeren. Het is raadzaam om auto's en wellicht ook fietsen zo ver mogelijk van de poort van de speelplaats te parkeren.

Ook de situatie bij de ingang aan de Dillenburgstraat is een aandachtspunt. Ouders zetten daar graag hun kind(eren) vlak voor de ingang af. E.e.a. bevordert de veiligheid niet.

We wijzen herhaaldelijk op deze problematiek en verzoeken dringend de auto bijv. op het Schoolakkerplein of op het Valkeniersplein te parkeren. Het is dan maar een klein stukje lopen.

De situatie bij de dependance aan de Viandenlaan vraagt ook de nodige aandacht, te meer omdat hier bijna alle kinderen worden gebracht en gehaald (groepen 1 t/m 3). Elk half uur rijdt er een bus voorbij de school die, als er de ruimte is, zonder problemen kan voorbijrijden. U kan en mag hierdoor niet stoppen en parkeren voor de school! Er is gelukkig heel veel ruimte op het Schoolakkerplein, direct voor de school, dus wij vragen u dringend hier te parkeren en/of uw kinderen uit te laten stappen. Vervolgens kan iedereen via het zebrapad veilig op het schoolplein komen.

naar boven »

Met de fiets naar school

Voor heel veel kinderen van onze school geldt dat ze zo dicht bij de school wonen dat ze lopend naar school kunnen komen. Gezien het grote aantal leerlingen dat toch op de fiets komt, moeten we helaas beperkende maatregelen nemen. Dit heeft alles te maken met de capaciteit van de fietsenstallingen en de veiligheid rond de school en op de speelplaats.

Hiervoor wordt een cirkel gehanteerd welke jaarlijks wordt afgesproken en waarvoor ook via de info aandacht gevraagd wordt. Alleen de kinderen die buiten de betreffende cirkels op het kaartje wonen, mogen (dus niet moeten) met de fiets komen. Er is duidelijk afgesproken waar de fietsen gestald mogen worden.

Het is verboden op de speelplaatsen te fietsen!

 

N.B. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en diefstal van fietsen.


Kaartje met de fietscirkel kunt u hier downloaden

naar boven »

Schoolongevallenverzekering

Kinderen spelen, stoeien, ravotten en sporten dat het een lieve lust is. De kans op een ongeval is dan relatief groot. Op scholen vinden jaarlijks meer dan een miljoen ongevallen plaats. Ondanks de oplettendheid van het personeel gebeuren die ook bij ons op school. De risico's die de kinderen in het verkeer lopen, komen daar nog eens bij. Meestal lopen ze goed af, maar soms ...

Voor de school was dat aanleiding om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering voor alle kinderen. De dekking is geldig onderweg naar en van school en tijdens alle schoolactiviteiten. Deze verzekering is niet meer dan een basisvoorziening, zodat het aanbeveling verdient te overwegen ook zelf een (aanvullende) verzekering af te sluiten.

naar boven »

Aansprakelijkheid bij schade

Indien kinderen tijdens of buiten schooltijd schade aanrichten, welke bij normaal gedrag of gebruik niet zou zijn ontstaan, aan eigendommen of gebouwen van de school, worden de ouders/verzorgers hiervoor verantwoordelijk gesteld.

De school heeft voor haar personeel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze is ook van toepassing voor ouders/verzorgers die tijdens uitstapjes, kampen e.d. behulpzaam zijn of kinderen begeleiden. Daardoor zijn zij verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die door hun toedoen of nalaten wordt veroorzaakt aan derden, zulks is aan een maximum gebonden.

Het schoolbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt tijdens schoolactiviteiten, behoudens indien en zover door bovengemelde verzekeringen is gedekt.

naar boven »

Mobiele telefoons, ipods/-pads, mp3-spelers e.d.

Leerlingen mogen dergelijke apparatuur bij zich hebben, maar o.a. ter bescherming van de privacy van medeleerlingen en personeelsleden zijn ze op de (speel)terreinen en in de gebouwen uitgeschakeld (ook voor/na schooltijd). Bij overtreding wordt het apparaat ingenomen en kan een van de ouders dit ophalen.

naar boven »

Verjaardagen

Als kinderen jarig zijn, mogen ze hun klasgenootjes en hun juf/meneer trakteren. Wij willen u vriendelijk vragen de traktatie binnen de perken te houden en bij voorkeur niet op snoep te trakteren. Het is ten slotte een aardigheidje. Met enige fantasie heeft u met b.v. kaas, fruit of worst veel meer succes. Het is dan niet de bedoeling dat de jarige ook in andere groepen broers, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes trakteert.

naar boven »

Jeugdbladen

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een folder mee om zich te kunnen abonneren op een jeugdweekblad. Wij verzoeken u vriendelijk, indien u hiervan gebruik maakt, het formulier in te vullen en te ondertekenen.

naar boven »

Gevonden voorwerpen

Erg veel waardevolle gevonden voorwerpen worden steeds weer niet afgehaald. Het verdient aanbeveling om naam in de kledingstukken en schoenen van de kinderen te zetten. Na enige tijd gaan deze zaken indien niet opgehaald naar een goed doel.

naar boven »

De schoolfotograaf

Eens per jaar wordt een schoolfotograaf uitgenodigd om alle kinderen en groepen op de foto te zetten. U bent nooit verplicht deze foto's te kopen. Over het exacte tijdstip zullen wij u d.m.v. de INFO berichten.

naar boven »

Bibliotheek

Onze school beschikt over een uitgebreide bibliotheek van o.a. verhalende kinderboeken. Alle kinderen kunnen deze boeken lenen. Hierbij gelden wel de volgende regels:

- De kinderen van de groepen 3 krijgen in de groep leesboeken welke geselecteerd zijn vanuit onze bibliotheek.

Zij gaan dus niet zelf naar de bibliotheek.

- De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen om de week boeken lenen. Dan worden er

ook boeken uit de schoolbibliotheek uitgeleend, die voor de kinderen een steun zijn bij

het maken van werkstukjes en spreekbeurten of om zo maar gezellig te lezen.

- Iedereen mag een boek twee weken houden. Daarna moet het opnieuw worden ingevoerd in het

systeem of verlengd.

naar boven »

Huiswerk

Huiswerk wordt opgegeven om de leerlingen zaken te laten voorbereiden of in te oefenen en hen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk voor een groot deel de verwerking vormt van het onderwijsaanbod. Wij leren hen verantwoordelijkheid te dragen, te wennen aan dit ritme en aan een planmatige aanpak.

naar boven »

Hoofdluiscontrole

Hoofdluis is helaas vaak een belangrijke "kopzorg" op scholen. Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de periodieke controles, omdat anders geen effectieve aanpak kan volgen. Deze controles worden door een aantal ouders uitgevoerd. Wordt er hoofdluis geconstateerd dan worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Zij ontvangen informatie over de wijze waarop gecontroleerd kan worden en over de beste behandeling.

naar boven »

Verstrekken persoonsgegevens

Voor ouders/verzorgers is het handig om over adressen en telefoonnummers van groepsgenoten te beschikken. We zijn echter zeer terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens en gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Van de leerlingen van de groepen 1/2 verspreiden we driemaal per jaar een groepsoverzicht met daarop het adres en telefoonnummer. Bij de overige groepen doen we dat een maal per jaar.

Bij aanmelding van leerlingen wordt door ondertekening van het inschrijfformulier in principe toestemming verleend voor het verspreiden van bovengenoemde gegevens. D.m.v. een bericht in de INFO vragen wij ondanks dat, nogmaals toestemming. Wilt u niet dat bepaalde gegevens verspreid worden dan kunt u dat doorgeven aan de administratie.

naar boven »

Foto ‘s en video-opnamen

Er mogen in principe geen foto 's/video-opnamen worden gemaakt anders dan na toestemming van de directie. Een uitzondering hierop vormt de viering van een verjaardag van een leerling(e) uit de groepen 1/2.

Daarnaast worden gedurende het schooljaar incidenteel tijdens diverse activiteiten foto 's en/of video-opnames gemaakt van onze leerlingen. Deze foto's (bijv. van de afscheidsmusical van groep 8, excursies, projectweek) worden zo nu en dan op onze website geplaatst. Gezien de risico 's van internet gaan we hier zorgvuldig mee om.

Soms worden opnamen in de groep gemaakt. Die zijn voor intern gebruik, bijvoorbeeld voor de informatieavond van een groep of voor bestudering van de onderwijsleerprocessen bij een groep of een individuele leerling(e).

Deze opnamen worden gemaakt ter ondersteuning van de leerkracht en ter optimalisering van de begeleiding. In onderhavige gevallen hoeven wij geen toestemming van de ouders/verzorgers te vragen. In andere, specifieke gevallen vragen wij ouders om toestemming. Door aanmelding en plaatsing van uw zoon/dochter gaat u akkoord met bovenstaande.

 

In het kader van social media is een protocol opgesteld dat u hier kunt downloaden. 

naar boven »