Onze school » Praktisch » Schoolverzuim en verlof

Schoolverzuim en verlof

Aanvragen van (vakantie)verlof

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Het zonder toestemming wegblijven van school heet ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht e.e.a. te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim kan een boete opgelegd worden. De directeur kan volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen, doch alleen maar bij gewichtige omstandigheden of geldige redenen. Voor méér dan 10 dagen buitengewoon verlof is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist.

 

U kunt verlof via email aanvragen bij de directie: slangen@kbs-laurentius.nl.

 

Vermeldt u in uw email voor welke dagen, voor welke kinderen en met welke redenen u in aanmerking denkt te komen voor verlof.

naar boven »

1. Gewichtige omstandigheden

Als er sprake is van gewichtige omstandigheden kan er extra verlof worden aangevraagd.
De aanvraag moet vooraf d.m.v. een aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden in te leveren of per email  bij de directie: slangen@kbs-laurentius.nl. 

 

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden:
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing (ten hoogste 1 dag);
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, wordt de lengte van het verlof bepaald  in overleg met de directeur;
e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4  dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f. bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar géén vakantieverlof, onder meer:

 • voor het bezoeken van een medicus, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor leerlingen, woonachtig buiten de bebouwde kom, bij zeer extreme weersomstandigheden tengevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken;
 • bij een besmettelijke ziekte in het gezin;
 • als in het kader van (r)emigratieplannen het (r)emigratieland dient te worden bezocht.

De directeur kan desgewenst schriftelijke bewijsstukken opvragen (b.v. een medische verklaring).

 

Géén gewichtige omstandigheden/belangrijke redenen zijn o.a.:

 1. een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, op andere scholen die op andere scholen zitten;
 2. geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie;
 3. voor vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen;
 4. een uitnodiging van b.v. tante, oom of grootouder(s) om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 5. een of meerdere dagen eerder afreizen vóór, of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden;
 6.  eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben. 
naar boven »

2. Plichten voortvloeiende uit godsdienst of levensovertuiging.

Als aan de godsdienst of levensovertuiging bepaalde activiteiten zijn verbonden waaraan een leerling verplicht is deel te nemen dan bestaat hiervoor de mogelijkheid om vrij van school te krijgen. Per verplichting betreft dat 1 dag.
De ouders moeten dit dan uiterlijk twee dagen voor de verhindering bij de directeur van de school aanvragen.

naar boven »

3. Vakantieverlof vanwege beroep van de ouder(s)

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiode zoals die door de school is vastgesteld. Alleen als de leerling door het specifieke beroep van (één) van de ou-der niet binnen de schoolvakantie op vakantie kan, mag de directeur maximaal 10 dagen extra verlof verlenen. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.

 

Voor dit verlof gelden de volgende regels:

 • De ouder dient de aanvraag bij voorkeur twee maanden van te voren in bij de directeur.
 • De ouder moet aantonen dat opnemen van de vakantie in de vakantieperiode niet mogelijk is, omdat de ouder dan merendeels van het inkomen verdient.
 • Het verlof mag maar een keer per jaar gegeven worden en niet langer dan 10 schooldagen beslaan.
 • Het verlof mag niet aansluitend aan de zomervakantie opgenomen worden.
 • De directeur beslist over dit verlof en zorgt voor de registratie van de aanvraag bij de afdeling Leerplicht.
 • Wordt de aanvraag afgewezen dan kan hiertegen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de school.

 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd school-verzuim.
Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

 

naar boven »