Ons onderwijs en leerlingenzorg » Leerlingenzorg » De zorgmogelijkheden op onze school

De zorgmogelijkheden op onze school

De zorgmogelijkheden op onze school

De zorg op de Laurentiusschool wordt geboden door de leerkracht in de klas. Het bieden van zorg aan leerlingen begint bij het bieden van goed adaptief onderwijs door de leerkracht. Dit houdt in dat de leerkracht een goede leerinstructie geeft en een positief werkklimaat realiseert. Daarnaast houdt dit in dat de leerkracht binnen het algemene onderwijsaanbod, de hoofdstroom, rekening houdt met de leerstijl en de begeleidingsbehoefte van leerlingen. De volgende preventieve maatregelen worden hierbij ingezet: verlengde instructie, extra feedback geven en differentiatie in de oefenstof middels herhaling of verdieping. Zodra de leerkracht een van deze maatregelen structureel in moeten zetten, spreken we over zorgniveau 1.

Zorgniveau 1 – algemene zorg in de groep
Binnen dit zorgniveau maken we onderscheid tussen de onderstroom en de bovenstroom. Extra aandacht binnen de bovenstroom houdt in dat de leerling voor een of meerdere vakgebieden naast het reguliere programma verrijkingstof aangeboden krijgt. Tevens wordt om tegemoet te komen aan de leerstijl van de leerling het leerstofaanbod uit de methode compact aangeboden.
De leerling in zorgniveau 1, onderstroom, heeft op een of meerdere vakgebieden structureel extra aandacht van de leerkracht nodig om met voldoende resultaat het reguliere onderwijsaanbod te volgen. Daar waar bij het bieden van goed adaptief onderwijs het nemen van preventieve maatregelen incidenteel plaats vindt, is er op dit niveau sprake van een frequente en structurele inzet. Indien er vervolgens een onvoldoende leerresultaat behaald wordt, wordt de zorg opgeschaald naar niveau 2.

Zorgniveau 2 – extra zorg in de groep
Binnen dit niveau biedt de leerkracht extra zorg in de klas middels remediërende programma’s. De zorg op dit niveau is op basis van vele jaren ervaring vastgelegd in standaardhandelingsplannen en inmiddels een routine binnen het zorgaanbod van de Laurentiusschool. Het grotendeels blijven volgen van het hoofdstroomprogramma is een essentieel aspect om de stap naar zorgniveau 1 mogelijk te houden.

Zorgniveau 3 -  speciale zorg na intern onderzoek
Indien de interventies op zorgniveau 2 onvoldoende positief effect hebben, wordt de leerling  aangemeld bij de interne begeleider voor bespreking. Tevens zal de intern begeleider een nadere analyse uitvoeren door klassenobservaties en/of een intern didactisch onderzoek. Op basis van de verzamelde gegevens stelt de leerkracht, eventueel ondersteund door de intern begeleider, een handelingsplan op dat uitgevoerd wordt in de klas.

Zorgniveau 4 –  speciale zorg na extern onderzoek
Zodra er externe expertise wordt ingeschakeld om het zorgaanbod voor de leerling vast te stellen, spreken we over zorgniveau 4; de school ervaart op dat moment handelingsverlegenheid. Deze handelingsverlegenheid kan ontstaan door onvoldoende rendement op basis van reeds uitgevoerde handelingsplanning of door problematiek die niet binnen expertise van het onderwijs valt zoals ernstige spraak-taal, motorische of gedragsproblemen. Onder het inzetten van externe expertise, binnen de mogelijkheden van de school, wordt verstaan: het bespreken van de leerling in het zorgadviesteam en de consultatietrajecten door de Edux adviseur leerlingenzorg. Voor diagnostiek met betrekking tot mogelijke stoornissen, screening van de motoriek of taalvaardigheid verwijst de school de ouders naar externe instanties zoals GGZ, logopedist, fysiotherapeut of overige externe onderzoeksbureaus.
Op basis van de door het externe bureau, middels het onderzoeksverslag, aangeleverde gegevens zal de leerkracht samen met de intern begeleider een handelingsplan op stellen.
Binnen dit niveau van zorg behoren ook de leerlingen die een indicatiestelling hebben voor leerlinggebondenfinanciering of die vanuit de PCL een positieve beschikking hebben gekregen om met inzet van extra gelden uit het samenwerkingsverband WSNS het reguliere onderwijs te volgen. De zorg voor deze leerlingen wordt door de coördinator rugzakleerlingen in overleg met de leerkracht vastgelegd in het begeleidingsplan en de handelingsplannen.

Zorgniveau 5 - Zeer speciale zorg in het speciaal (basis)onderwijs.
De leerling is verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs en wordt daar verder begeleid.

naar boven »