Volgen en begeleiden van leerlingen

Op KBS Laurentius wordt op verschillende wijzen en door verschillende personen de ontwikkeling van de kinderen begeleid en gevolgd.
 
De groepsleerkracht
Tijdens het dagelijks werken met de leerlingen volgt de groepsleerkracht de vorderingen. Dit gebeurt in de eerste plaats door de kinderen te observeren tijdens het werken en door het werk te beoordelen. Daarnaast bieden de methoden voor rekenen, taal en de wereldoriëntatievakken toetsen, waarmee beoordeeld wordt in hoeverre de leerling de aangeboden leerstof beheerst. Voor het objectief toetsen van o.a. de lees-, taal- en rekenvaardigheden worden voornamelijk de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem gebruikt. 
Aan de hand van bovenstaande gegevens stelt de leerkracht twee keer per jaar een verslag/rapport op dat besproken wordt met de ouders/verzorgers. Tevens wordt op basis van deze gegevens bepaald welke ondersteuningsbehoefte een leerling(e) heeft. 
Extra ondersteuning en begeleiding, bestaande uit o.a. voorinstructie, verlengde instructie en/of na-instructie maar ook verdiepings- en/of verrijkingsstof worden door de leerkracht geboden. Bij de uitvoering wordt de leerkracht eventueel ondersteund door de onderwijsassistent. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het volgen en begeleiden van leerlingen en in deze dus eerste aanspreekpersoon voor ouders/verzorgers.
 
De intern begeleider (IB'er)
De intern begeleider volgt mede de ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt d.m.v. de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en het voeren van groepsbesprekingen. Minimaal twee keer per jaar informeert de leerkracht de intern begeleider over de stand van zaken aangaande de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Tijdens deze bespreking, maar met name tijdens de IB'er-spreekuren, wordt de leerkracht in de gelegenheid gesteld om hulpvragen te stellen. Deze vragen worden zo nodig in het ondersteuningsteam besproken.
De IB'er zorgt voor de ondersteuning van de leerkrachten. De ondersteuning kan bestaan uit observaties, het afnemen van diagnostische toetsen op diverse gebieden of het samen sparren over een of meer leerlingen. Op basis van alle gegevens wordt gekeken wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Deze worden vastgelegd en ook met ouders besproken. Op verzoek kan de IB'er aansluiten bij het oudergesprek. In sommige gevallen kan in overleg worden afgesproken dat de leerling een ander programma nodig heeft.
 
Coordinator Special Educational Needs (SEN)
De coördinator Special Educational Needs (SEN) biedt de leerkrachten ondersteuning in het begeleiden van leerlingen met een arrangement van het samenwerkingsverband (RSV) of van Regionaal Expertise Centrum (REC) 1 of 2. Een kind kan alleen een arrangement krijgen als deze is toegekend door het RSV of de Commissie van Indicatiestelling (CvI) van REC 1 of 2.
Specialistische hulp zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie e.d. valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. 
 
Collegiaal Consultatiegever
Een collegiaal consultatiegever is een collega vanuit het speciaal basisonderwijs. Hij/zij begeleidt de basisschool bij het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Deze persoon wordt op onze school indien nodig ingezet ter ondersteuning van de leerkracht bij hulpvragen met name omtrent gedrag. Dit houdt vaak in dat hij/zij komt observeren en/of een adviesgesprek voert met de leerkracht. Indien nodig kunnen er vervolggesprekken of observaties plaats vinden. 
 
Orthopedagoog/Psycholoog 
Daar waar de hulp van het ondersteuningsteam niet meer toereikend is wordt de orthopedagoog/psycholoog ingezet. D.m.v. consultatietrajecten, onderzoek en/of observatie zal hij/zij de school ondersteunen bij het vorm geven van de benodigde hulp.
 
Leerlingdossier
De observatie, toets- en onderzoeksgegevens worden bewaard in het leerlingdossier. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in het leerlingdossier. Maximaal twee weken na binnenkomst van het verzoek wordt het dossier ter inzage ter beschikking gesteld. Wij kunnen gegevens uit dit dossier slechts met uw toestemming aan derden overhandigen.

Cookie instellingen