Ondersteuningsniveaus

Ondersteuningsniveaus op KBS Laurentius

De ondersteuning en begeleiding op KBS Laurentius wordt vooral geboden door de leerkracht in de klas. Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen begint bij het bieden van goed adaptief onderwijs door de leerkracht. Dit houdt in dat de leerkracht een goede leerinstructie geeft en een positief werkklimaat realiseert. Daarnaast houdt dit in dat de leerkracht binnen het algemene onderwijsaanbod, het basisarrangement, rekening houdt met de leerstijl en de begeleidingsbehoefte van leerlingen. De volgende preventieve maatregelen worden hierbij ingezet: verlengde instructie, extra feedback geven en differentiatie in de oefenstof middels herhaling of verdieping. Zodra de leerkracht een van deze maatregelen structureel in moeten zetten, spreken we over ondersteuningsniveau 1. 
 
Ondersteuningsniveau 1 – algemene zorg in de groep
Binnen dit niveau maken we onderscheid tussen het intensieve arrangement en het verdiepte arrangement.
Extra aandacht binnen het verdiepte arrangement houdt in dat de leerling voor een of meerdere vakgebieden naast het reguliere programma verdiepings- en/of verrijkingsstof aangeboden krijgt. Tevens wordt om tegemoet te komen aan de leerstijl van de leerling het leerstofaanbod uit de methode compact aangeboden.
De leerling in ondersteuningsniveau 1, het intensieve arrangement, heeft op een of meerdere vakgebieden structureel extra aandacht van de leerkracht nodig om met voldoende resultaat het reguliere onderwijsaanbod te volgen. Indien er vervolgens een onvoldoende leerrendement behaald wordt, wordt de ondersteuning en begeleiding opgeschaald naar niveau 2.
 
Ondersteuningsniveau 2 – extra ondersteuning en begeleiding in de groep
Binnen dit niveau biedt de leerkracht extra ondersteuning en begeleiding in de klas middels remediërende programma’s, hierbij spreken we nog steeds van het intensieve arrangement. De ondersteuning en begeleiding op dit niveau is op basis van vele jaren ervaring vastgelegd in groepsplannen en inmiddels een routine binnen het aanbod van de Laurentiusschool. Het grotendeels blijven volgen van het basis arrangement is een essentieel aspect om de stap naar zorgniveau 1 mogelijk te houden.
Indien er vervolgens onvoldoende leerrendement behaald is wordt de ondersteuning en begeleiding opgeschaald naar niveau 3.
 
Ondersteuningsniveau 3 –  speciale zorg na intern onderzoek
Wanneer de cyclus van het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren twee keer is doorlopen wordt de leerling aangemeld voor begeleiding bij de intern begeleider voor bespreking. Tevens zal de intern begeleider een nadere analyse uitvoeren door klassenobservaties en/of een intern didactisch onderzoek. Op basis van de verzamelde gegevens stelt de leerkracht, eventueel ondersteund door de intern begeleider, een plan op dat uitgevoerd wordt in de (plus)klas. Voor de uitvoering van het plan kan de leerkracht een beroep doen op de onderwijsassistenten.
 
Ondersteuningsniveau 4 –  speciale ondersteuning en begeleiding na extern onderzoek
Wanneer de cyclus van het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren drie keer is doorlopen en de interne expertise in is gezet en gezorgd heeft voor onvoldoende rendement op didactisch en/of pedagogisch gebied, wordt externe expertise ingezet.
Onder het inzetten van externe expertise, binnen de mogelijkheden van de school, wordt verstaan: het bespreken van de leerling in het ondersteuningsteam en de consultatietrajecten door de Edux adviseur leerlingenzorg. Voor diagnostiek met betrekking tot mogelijke stoornissen, screening van de motoriek of taalvaardigheid verwijst de school de ouders naar externe instanties zoals GGZ, logopedist, fysiotherapeut of overige externe onderzoeksbureaus.
Op basis van de door het externe bureau, middels het onderzoeksverslag, aangeleverde gegevens zal de leerkracht samen met de intern begeleider een plan op stellen. 
Binnen dit niveau van ondersteuning behoren ook de leerlingen die een Ondersteuningsarrangement van het samenwerkingsverband hebben. De ondersteuning en begeleiding voor deze leerlingen wordt door de coördinator SEN in overleg met de leerkracht en ouders vastgelegd in het begeleidingsplan.
In het school ondersteuningsprofiel staat beschreven wat de ondersteuningsmogelijkheden op onze school zijn.
 
Ondersteuningsniveau 5 – Zeer speciale ondersteuning en begeleiding in het speciaal (basis)onderwijs
De leerling is verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs en wordt daar verder begeleid.

Cookie instellingen