Ons onderwijs en leerlingenzorg » Schoolgids » Beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

Uiteraard zijn wij als school steeds in ontwikkeling en hebben dan ook voor de komende tijd een aantal ontwikkelingspunten welke wij willen realiseren. De komende vier jaar zal gewerkt worden aan:

naar boven »

Kwaliteitszorg

In het kader van de kwaliteitszorg ligt de aandacht de komende vier jaar op:

 

Opbrengst gericht werken (OGW)

Zoals is het bestuursakkoord PO van juli 2014 is beschreven, wordt van scholen en besturen verwacht dat ze in 2017 werken met een planmatige cyclus van kwaliteitszorg. Een van de aspecten is het opbrengstgericht werken hetgeen inhoudt dat leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het interpreteren van deze data en het handelen daarnaar wordt onderdeel van de groepsbesprekingen.

 

Duo Kwaliteitsonderzoek

In het kader van ons kwaliteitsbeleid staat er voor feb/maart 2016 een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de bovenbouw, ouders en collega's gepland. Twee jaar later zal het tevredenheidsonderzoek herhaald worden.'

 

Borgen Kwaliteitszorg MT

Komend jaar zal er binnen het MT gewerkt gaan worden met een duidelijke agenda en planning met betrekking tot kwaliteitszorg. We gaan werken met de 4D-aanpak (Data, Duiden, Doelen, Doen)

 

naar boven »

Integraal Personeelsbeleid

De komende vier jaar ligt de aandacht en ontwikkeling op de volgende gebieden

 

Invoering cao-PO 2014-2015

In juni en juli van 2015 is met alle werknemer een gesprek gevoerd i.v.m. de invoering van de nieuwe CAO. In het najaar van 2015 wordt er met iedereen een individueel functioneringsgesprek ingepland om de invulling van de cao verder te verfijnen, denk aan invulling duurzame inzetbaarheid, scholing, invulling 'extra' dagen die niet door school zijn ingevuld ed.

Punt van aandacht gedurende het hele schooljaar  (en de jaren daarna) is het evalueren en oplossen van aandachtspunten n.a.v. deze nieuwe cao.

 

Personele inrichting

In april 2016 neemt de huidige directeur, de heer Fons Fluitman, afscheid i.v.m. het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd, het jaar daarna geldt hetzelfde voor de adjunct-directeur de heer  Peter Alleman. In overleg met het bestuur is er een proces begonnen om te zorgen voor een inhoudelijk goede voorbereiding om te komen tot het aannemen van (en een goede overdracht naar) een nieuwe directeur. In 2016 zal onderzocht worden of de school de bestuurs- en MT-taken zo kan herschikken zodat verder gegaan kan worden met een MT van 3 leden (i.p.v. 4).

 

Kwaliteitsgroepen

Sinds twee jaar wordt er binnen het leerkrachtenteam gewerkt met kwaliteitsgroepen. Deze groepen hebben tot doel; het leren van- en met elkaar op het gebied van actuele thema's. Deze positieve ontwikkeling willen we graag continueren. 

naar boven »

Financiën

In schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 zal de financiële verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur stapsgewijs worden overgedragen naar de nieuwe directeur. Deze overdracht behoeft vanzelfsprekend  t.z.t grote zorg en zorgvuldigheid.

naar boven »

Organisatie

Samen één school

Na geruime tijd op verschillende locaties gewerkt te hebben, is de huisvesting weer terug gebracht tot 2 locaties. Deze gelegenheid biedt nieuwe kansen om ons als team op onze onderwijsvisie en samenwerking te richten. Deze kansen willen we als team graag benutten.

Door met elkaar in gesprek te gaan over onze missie, visie en kernwaarden willen we komen tot een sterke basis die leeft bij iedereen en die tegelijkertijd duidelijk, onderscheidend en richtinggevend is. Het lijkt ons tevens een solide basis voor ons 100-jarig bestaan.

Daarnaast wordt  samenwerking en teamvorming ondersteund door onze eigen kwaliteiten en talenten en die van onze collega's beter te leren kennen, accepteren en benutten.

 

Het 100-jarig bestaan

Op 1 september 2016 is het zover, dan is het 100 jaar geleden dat de eerste jongens les kregen op de St. Laurentiusschool. Het idee is om van 2016-2017 een feestelijk jaar te maken voor de kinderen en de medewerkers. Alle medewerkers zullen bij de voorbereidingen van dit 100-jarig bestaan betrokken worden. Dat doen we door allerlei activiteiten, die we normaal gesproken ook uitvoeren, nu in het teken te zetten van het 100-jarig bestaan.

 

Huisvesting en materieel

De komende vier jaar verwachten we vooral te kunnen genieten van onze nieuw gebouwde locatie, waar de groepen 1,2 en 3 gevestigd zijn èn van ons gerenoveerde  hoofdgebouw waar de groepen 4 tm 8 gehuisvest zijn.

 

Onderwijskundige ontwikkelingen:

Centraal binnen de onderwijskundige ontwikkelingen staan

Uitvoering geven aan de afspraken uit het techniek-pact

Het maken van schoolbrede afspraken m.b.t. begrijpend lezen

Kiezen van een nieuwe methode voor het technisch leesonderwijs

De nieuwe gymmethode volgen, aanvullen en evalueren

Doorontwikkelen van de talentenmiddagen

Doorontwikkelen voor de programma's voor (hoog)begaafde leerlingen, zowel binnen- als buiten de klas.

Continueren en onderhouden van vaste thema's zoals, basisontwikkeling, zelfstandig werken en autonomie

 

ICT en nieuwe media

Op het gebied van de Sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen zien we de volgende kansen;

Rots en Water een vaste plek geven in onze organisatie. Het Rots en Water programma is gericht op het versterken van de persoonlijke groei (fysiek, emotioneel en mentaal) en de sociale competenties. Het heeft reeds bewezen niet curatief maar proactief te zijn met betrekking tot pesten. Weerbaarheid en solidariteit, Rots en Water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Het team is reeds geschoold op dit gebied.

 

Optimaliseren van de mogelijkheden die Zien! (ons sociaal-emotioneel leerling volg systeem) ons biedt.

In schooljaar 2015-2016 zal er een proef worden uitgevoerd om in beeld te brengen in welke mate er gepest wordt bij ons op school. Als dit instrument (de pestzuil) bevalt zal het instrument ook in de jaren daarna gebruik gaan worden om de mate van pesten te inventariseren. Vanzelfsprekend zal met name het handelen naar aanleiding van deze gegevens de grootste aandacht krijgen.

 

Handelingsgericht werken

Het gedachtegoed van het handelingsgericht werken moet op het niveau van de leerkracht, de intern begeleider en de directie bekend zijn en vertaald worden naar de dagelijkse praktijk.

De zeven uitgangspunten van HGW:

1. Onderwijsbehoeften staan centraal;

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;

3. De leerkracht doet ertoe;

4. Positieve aspecten zijn van groot belang;

5. We werken constructief samen;

6. Ons handelen is doelgericht;

7. De werkwijze is systematisch en transparant.

De intern begeleiders volgen hiertoe gedurende schooljaar 2015-2016 een training en hebben samen met de directie de opdracht het handelingsgericht werken te implementeren. Dit is geen koerswijziging maar het continueren van ontwikkelingen die al in gang zijn gezet zoals het benoemen van beschermende en belemmerende factoren, het opstellen van groepsplannen.

 

ParnasSys Dossiervorming

De inrichting van ParnasSys (administratie en leerlingvolgsysteem) is bijna voltooid. Het blijft van belang om de inrichting regelmatig te evalueren en evt. aanpassingen toe te passen. De handleidingen m.b.t. het schrijven in ParnasSys worden op de wiki (intern informatie verzamelpunt) gezet.

 

Hoogbegaafdheid

De komende vier jaar blijft het van belang om actief een aantal zaken te monitoren;

Komen de juiste kinderen in de plusklassen terecht komen en wordt daar ook daadwerkelijk de zorg geboden wordt die deze kinderen nodig hebben.

Werken de hoogbegaafde leerlingen in de klassen met de juiste materialen. En is er voldoende aandacht voor het proces! Dus structurele uitleg, begeleiding, evaluatie met de leerlingen en beoordeling.

Is er sprake is van goede communicatie tussen alle betrokken partijen, dus tussen leerling, ouders, leerkracht en plusklasleerkracht.

In het kader van signaleren van onderpresteerders wordt in groep 4 de NSCCT afgenomen. Zorgteam en Leerkrachten worden geschoold in het Duiden van de Data en het  optimaal benutten van de uitslag ten behoeve van de leerlingen.

 

 


naar boven »