Ons onderwijs en leerlingenzorg » Schoolgids » De organisatie

De organisatie

De samenstelling van het team

Binnen onze school zijn zo 'n 80 medewerkers actief om samen te zorgen voor hoogwaardig kwalitatief onderwijs. De grootste groep bestaat uiteraard uit de leerkrachten die zich ondersteund weten door onze 6 onderwijsassistenten, een vakleerkracht voor muziek en een vakleerkracht gymnastiek.

Om de zorg goed vorm te geven en vooral de continuïteit hierin te waarborgen hebben wij een zorgteam samengesteld. Twee intern begeleiders en de coördinator voor speciale onderwijsbehoeften hebben hierin zitting en worden ondersteund door een administratieve kracht.

Binnen onze organisatie wordt uiteraard gewerkt met veel computers en om dit probleemloos te laten werken hebben we een collega, specifiek belast met de ICT-taken.

Ter ondersteuning van het team is er tevens een administratieve kracht aanwezig. 

Niet onbelangrijk zijn onze conciërges. Een van hen is belast met de huishoudelijke dienst en de ander verzorgt het drukwerk. Een 5 tal dames zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van onze gebouwen.

Dit alles wordt aangestuurd door het managementteam. Naast de directie (directeur en adjunct-directeur) zijn dit de voorzitter van het zorgteam en de onderwijskundig begeleider. De directie heeft de algemene leiding en is verantwoording schuldig aan het bestuur. De taken van de directie zijn vastgelegd in het managementstatuutnaar boven »

Stages

Als organisatie vinden wij het belangrijk dat voor jongeren de mogelijkheid bestaat om stage te lopen. Mogelijk  zijn er van drie opleidingsvormen stagiaires op onze school aanwezig. Dat betreft opleidingsinstituten voor leraren basisonderwijs, SPW (onderwijsassistenten) en Ict.

Incidenteel zijn er leerlingen vanuit het VO aanwezig in het kader van de maatschappelijke stage. Deze stages moeten niet alleen een meerwaarde hebben voor de studenten, maar ook voor onze organisatie. In alle gevallen blijft de groepsleerkracht of begeleider eindverantwoordelijk. De stagecoördinatie is in handen van een van onze leerkrachten, in overleg met onze onderwijskundig begeleider.

naar boven »

Vervanging van leerkrachten

We prijzen ons gelukkig dat het ziekteverzuim onder het personeel laag is, maar gezien de omvang van het team ligt het voor de hand dat we geconfronteerd worden met vervangingen wegens ziekte, verlof e.d.

We streven er naar dat de afwezige gedurende de gehele periode vervangen wordt door dezelfde persoon. Daarbij zijn we echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van anderen en het kan dus voorkomen dat er gedurende de vervangingsperiode meerdere personen invallen.

Gelukkig beschikken we over meerdere, zeer capabele invalkrachten.

Tot op heden zijn we er steeds in geslaagd deze problematiek tijdig op te lossen. We willen tot het uiterste voorkomen dat we leerlingen naar huis moeten sturen omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Mocht dit door overmacht toch onvermijdelijk zijn dan worden de ouders/verzorgers van tevoren op de hoogte gebracht. Zonder bericht worden in géén geval leerlingen naar huis gestuurd.

Binnen ons team wordt gewerkt met deel- en voltijders. Het streven is om met niet meer dan twee collega's een groep te laten begeleiden. Voltijders hebben per jaar onder voorwaarden recht op compensatiedagen Zij worden in principe steeds door dezelfde collega vervangen. Ondanks dit alles is het niet altijd te voorkomen dat een derde leerkracht moet worden ingezet om een groep te begeleiden.

naar boven »

Scholing

We mogen stellen dat er op onze school kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt, maar om dat niveau te behouden en daar waar nodig de lat nog hoger te leggen wordt er jaarlijks deelgenomen aan na- en bijscholingsactiviteiten. Dat kan individueel of in groepsverband.

Daarnaast besteden we zowel tijdens plenaire studiebijeenkomsten (dagdeel of hele dag) als tijdens bouwvergaderingen veel aandacht en zorg aan de verdere ontwikkeling van onderwijsinhoudelijke zaken. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden maken we dankbaar gebruik van de expertise van bijv. onderwijsadviseurs en opleidingsinstituten.

naar boven »