Ons onderwijs en leerlingenzorg » Schoolgids » Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken

Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken

Het bestuur

Onze school wordt bestuurd door het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken. Dit bestuur heeft alleen de K.B.S. Laurentius onder zijn hoede. Hiermee zijn we in de stad Breda een uitzondering. Een zogenaamde "éénpitter": één bestuur, één school! Kleinschaligheid heeft als voordeel dat er onafhankelijk beleid op allerlei gebieden ontwikkeld kan worden, de organisatie overzichtelijk blijft en dat de school niet anders dan met haar eigen wensen, uitdagingen en eventuele problemen wordt geconfronteerd.

Wij ervaren de directe betrokkenheid van het bestuur bij de school als een belangrijk voordeel, het bestuur bestaat immers uit ouders van leerlingen van onze school.

 

In augustus 2012 is door het bestuur in het kader van "code goed bestuur" een bestuursstructuur opgesteld waarin is beschreven wat de visie is en welke uitgangspunten hierbij zijn gekozen. Hierin is tevens beschreven hoe het toezicht binnen de stichting is geregeld.

Het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden. Onder het kopje 'Het bestuur' op deze site kunt u lezen welke personen er zitting hebben in het bestuur.

Het bestuur en de school participeren in verschillende samenwerkingsverbanden waaronder het Besturen Overleg  Breda, het Regionaal Samenwerkings Verband Breda EO (in het kader van Passend Onderwijs) en Breedsaam, de coöperatie voor onderwijshuisvesting PO stad Breda.

naar boven »

K.B.S. Laurentius

Op 22 augustus 1915 besloot het bestuur van de R.K. Laurentiusparochie in Ginneken te Breda tot de oprichting van een R.K. Jongensschool, die genoemd werd naar de patroonheilige van de parochie, St. Laurentius.

Op 1 juni 1916 werd de school plechtig ingezegend door Bisschop Mgr. P. Hopmans. Op 1 september 1916 ging de St. Laurentiusschool officieel van start.

Nu, zo'n 100 jaar later, staat de school er nog steeds. Er werd drie keer ingrijpend verbouwd. Rond 1930 kwam er aan de kant van de Van Gaverenlaan een lokaal en officiële ingang bij.

In 1950 kwam de bovenverdieping erop en in 2000 werd de school aan de kant van de Dillenburgstraat uitgebreid met een aula en vier groepslokalen. Het gebouw is in de eerste helft van 2015 ingrijpend gerenoveerd en berekend op 20 lesgroepen.

Naast ons hoofdgebouw hebben we in januari 2015 onze dependance aan de Viandenlaan geopend. Hierin zijn de 10 kleutergroepen (groepen 1 en 2) en de vier groepen 3 gehuisvest. Met deze twee prachtige gebouwen hebben we onze huisvesting prima op orde en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het leerlingaantal zal zich de komende jaren stabiliseren rond de 800 leerlingen.

 

K.B.S. Laurentius is een echte wijkschool in het centrum van het Ginneken. Het is een school waar onderwijs wordt verzorgd vanuit een jaarklassensysteem waaraan de onderwijsvernieuwingen niet voorbij gegaan zijn. Binnen het jaarklassensysteem is er veel ruimte voor niveauverschillen en de daarbij behorende begeleidingsbehoefte van individuele leerlingen.

Wij zijn trots op de mogelijkheden die wij kinderen kunnen bieden. Het is, ondanks dat het zo'n grote school is, een school met "dorpsallure". Gezellig, we kennen elkaar, zorgzaam, kind- en oudervriendelijk, maar ook duidelijk in beleid ten aanzien van waarden en normen.

naar boven »

Waar staat onze school voor?

Onze Missie

 

"K.B.S. Laurentius: Met ZIN naar school"

 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat, zich daar thuis voelt Kortom: ZIN heeft in school.

Daarnaast willen we voor al onze leerlingen een ZIN-volle leeromgeving bieden waarin elk kind op zijn/haar niveau wordt uitgedaagd.

Deze missie ligt aan de basis van ons handelen en wordt verder uitgewerkt in onze visie en in de keuze waarop wij ons onderwijs vormgeven in de groepen 1 t/m 8.

 

Onze Visie


K.B.S Laurentius is een katholieke school. Dit betekent dat wij werken vanuit de katholieke achtergrond met onze kinderen, maar ook open staan voor iedereen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. De invulling van de geloofsovertuiging is ook voor onze school, in die 100 jaar van haar bestaan, behoorlijk veranderd. Geloofsopvoeding is meer de verantwoordelijkheid geworden van ouders en parochie. De taak van school is op dit terrein breder en algemener geworden. Wij willen onze leerlingen op dit gebied bepaalde normen, waarden en kennis meegeven. Uiteindelijk moeten onze leerlingen kunnen aangeven wie ze zijn, wat ze willen, waar ze voor staan en bij wie ze willen horen. Binnen onze programma's voor Sociaal Emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming en tijdens de dagelijkse gang van zaken besteden we hier veel aandacht aan omdat we het belangrijk vinden. Onze school heeft een goede relatie met de parochie. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt bij gezinsvieringen, Eerste Communie en Vormsel.

 

K.B.S. Laurentius is een wijkschool en dat willen we ook graag blijven. De wijk is wel iets ruimer dan het Ginneken. Wij rekenen tot onze schoolwijk ook de randen van de omliggende wijken. Kinderen moeten in de buurt naar school kunnen gaan. Daarom willen wij al die kinderen ook in de gelegenheid stellen onze school te bezoeken. K.B.S. Laurentius voert een actief beleid t.a.v. de samenwerking met de Kober Kindercentra, diverse andere aanbieders voor kinderopvang, collega scholen in diverse samenwerkingsverbanden en het speciaal en voortgezet onderwijs om de overgang naar de verschillende instellingen en schooltypen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Onze visie wordt gekenmerkt door vier aspecten: kind-, toekomst-, resultaat- en maatschappijgericht. Ze omvatten elk een aantal kernwaarden welke wij zien als leidraad voor acties en beleid in de toekomst. De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze school.

 

Het kindgerichte aspect:

-       zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen staat voorop

-       ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd

-       er is respect voor verschillen tussen kinderen

-       er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit

 

Het toekomstgerichte aspect:

-       ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten

-       wij gebruiken moderne hulpmiddelen

-       de organisatie is voortdurend in beweging en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen

 

Het resultaatgerichte aspect:

-       ons onderwijs is van hoge kwaliteit

-       kinderen kunnen hun talenten op elk gebied veelzijdig ontwikkelen

-       kinderen worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs

-       onze medewerkers zijn professionals die zich blijvend ontwikkelen en reflecteren op hun handelen

 

Het maatschappijgerichte aspect:

-       wij staan midden in de samenleving

-       er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij

-       onze medewerkers hebben ruim aandacht voor de normen en waarden

-       ons onderwijs maakt de kinderen bewust van maatschappelijke thema's als integratie, natuur en                 milieu, discriminatie, mensenrechten, duurzaamheid, e.d.


Onze missie en visie liggen ten grondslag aan ons handelen, net als het geven van adaptief onderwijs. In de dagelijkse praktijk worden onze missie, visie en het vormgeven van adaptief onderwijs verder uitgewerkt in de onderwijsconcepten "basisontwikkeling" in de groepen 1/2 en onderwijs op basis van Onderwijsarrangementen in de groepen 3 t/m 8.

Wij zorgen voor een onderwijsaanbod dat ruimte biedt en dat uitlokt om te groeien. Een aanbod waar de eigen 'maat' van individuele kinderen goed in past.

naar boven »

Adaptief Onderwijs

De basis voor ons onderwijs is adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen:

de behoefte aan competentie,

de behoefte aan relatie,

de behoefte aan onafhankelijkheid.

Door vorm te geven aan de bovenstaande basisbehoeften zorgen we voor een positief pedagogisch klimaat. De leerkrachten dagen kinderen uit om zo de individuele capaciteiten te vergroten. De leerkrachten ondersteunen kinderen en hebben vertrouwen in de goede afloop van het leerproces. Door op deze manier te werken zijn leerlingen veelal gemotiveerd te leren.


Het merendeel van de leerlingen is in staat het normale onderwijsprogramma met succes te volgen. Een klein deel lukt dit niet zonder aangepaste maatregelen. Zij hebben behoefte aan extra begeleiding, andersoortige instructie en/of leerstof en leerstrategieën.

Het realiseren van extra-instructie en leertijd om adequaat met de verschillen tussen kinderen te kunnen omgaan, wordt m.n. gerealiseerd door zelfstandig werken te integreren in de dagelijkse praktijk. Dit kan door het toepassen van differentiatie. Zo kan rekening worden gehouden met voor het onderwijs relevante verschillen tussen kinderen, zoals tempo, ontwikkelingsniveau, leerstijl en begaafdheid.

naar boven »

Basisontwikkeling

In onze school wordt het onderwijs in de groepen 1/2 volgens de visie en uitgangspunten van Basisontwikkeling gestalte gegeven. De belangrijkste kenmerken van deze visie zijn:

 

-       het kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen (zone van de naaste ontwikkeling);

-       het onderwijsaanbod bestaat uit betekenisvolle activiteiten en inhouden die de beoogde doelen                 dichterbij brengen en

-       de leerkrachten geven doelgerichte hulp en begeleiding en observeren, registreren en evalueren het           proces.

 

Voor deze groepen staan vijf kernactiviteiten centraal:

 

-       spelactiviteiten m.n. rollenspelen,

-       constructieve en beeldende activiteiten

-       gespreksactiviteiten,

-       lees- en schrijfactiviteiten en

-       reken- en wiskundeactiviteiten (deze komen net als de lees en schrijfactiviteiten voort uit                          spelactiviteiten of uit de constructie/beeldende activiteiten.)

 

Gedurende de speelwerktijd zijn de kinderen individueel en/of in kleine groepjes actief met ontwikkelingsmaterialen, met spelactiviteiten en met thematische- of projectactiviteiten.

Tijdens de speelwerktijd zijn verschillende gradaties in het spelen en/of werken te onderkennen. Dit loopt uiteen van verplichte activiteiten, een beperkte keuzemogelijkheid, een ruime keuze met uitzonderingen tot een onbeperkte keuze uit de activiteiten welke in het lokaal voorhanden zijn. In deze groepen is zelfstandig werken een structureel onderdeel van basisontwikkeling.

naar boven »

Onderwijsarrangementen

In de groepen 3 t/m 8 realiseren we adaptief onderwijs.  We gaan er vanuit dat het merendeel van de leerlingen in staat is het "reguliere" onderwijsprogramma met succes te volgen, dit noemen we het basisarrangement. Een klein deel lukt dit niet zonder aangepaste maatregelen. Deze leerlingen volgen het intensief arrangement.  Zij hebben bijv. behoefte aan extra begeleiding, andersoortige instructie en/of leerstof en leerstrategieën.

 

Er is in onze organisatie ook veel aandacht voor de leerlingen die zich de basisvaardigheden sneller eigen maken en minder behoefte hebben aan instructie en inoefening. D.m.v. "compacting" (=comprimeren van leerstof) streven we ernaar dat ook zij op hen toegesneden onderwijs krijgen. In de tijd die hierdoor vrijkomt werken deze leerlingen met verdiepend en verrijkend materiaal. Onze hoogbegaafde leerlingen komen ook samen in de Plusgroep. Hier krijgen zij een specifieke begeleiding waarbij zij worden uitgedaagd op hun eigen niveau.

Bij het omgaan met verschillen in de onderhavige groepen kiezen we voor de volgende uitgangspunten:

- Wij zien het als onze opdracht leerlingen na groep acht uit te laten stromen op een voor hen passend         niveau.

- Een consequentie van bovenstaande is dat de begeleiding van leerlingen divers is.

- De meeste (zo niet alle) kinderen leren het beste in een heterogene groep. Ons onderwijs moet er op           gericht zijn om kinderen van verschillend niveau zoveel mogelijk met elkaar te laten  optrekken.

- De leerkracht houdt rekening met en speelt in op verschillen tussen kinderen.

- Om bepaalde kinderen in de groep extra aandacht te kunnen geven, is het nodig dat de overige leerlingen     regelmatig zelfstandig werken.

 

Leerlingen moeten tijdens zelfstandig werken leerkrachtonafhankelijk aan opdrachten werken.

Het realiseren van extra instructie en leertijd om adequaat met de verschillen tussen kinderen te kunnen omgaan, wordt m.n. gerealiseerd door zelfstandig werken te integreren in de dagelijkse praktijk.

In de groepen 3 t/m 8 bieden de gehanteerde methoden voldoende mogelijkheden om dit te realiseren. Er wordt o.a. gewerkt met een agendamodel. Op het bord worden de opdrachten genoteerd die verwerkt kunnen/moeten worden. We beperken ons daarbij niet alleen tot de cognitieve vakken, maar ook opdrachten gerelateerd aan andere vak- en vormingsgebieden zijn hierin opgenomen.

Indien een leerling(e) tijdens de verwerking voor problemen komt te staan, gaat hij/zij in eerste instantie te rade bij groepsgenoten. Mocht dat niet tot oplossingen leiden dan kan er in een later stadium een beroep op de leerkracht worden gedaan.

Daarnaast biedt de inzet van onderwijsassistenten vele mogelijkheden om het onderwijs te optimaliseren. Zij kunnen de leerkrachten ondersteunen door bijv. toezicht te houden in de groep terwijl de leerkracht extra instructie geeft.

Een belangrijke taak is ook weggelegd bij het zorgteam. Daarover meer in hoofdstuk 4.

Binnen de organisatie van de groep wordt rekening gehouden met het geven van individuele instructie dan wel in kleine groepjes. De leerkracht geeft hulp aan leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het initiatief hiertoe kan zowel uitgaan van de leerkracht als van de leerling(e).

Op momenten dat de leerkracht individuele instructie geeft of kleine groepen begeleidt, is hij/zij niet beschikbaar voor de overige leerlingen. Zij werken dan zelfstandig. Dat heeft de volgende voordelen:

- Het vergroot het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.

- Het geeft en brengt verantwoordelijkheid bij.

- De leerling(e) leert omgaan met uitgestelde aandacht.

- De leerling(e) leert op een juiste manier hulp te vragen en te geven.

 

Binnen onze school zijn constant ontwikkelingen gaande die het mogelijk maken individuele kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Wij realiseren ons echter wel dat er voor ons, het reguliere onderwijs, grenzen zijn aan adaptief onderwijs, middelen, expertise en menskracht. Er zullen altijd leerlingen verwezen moeten worden naar het speciaal (basis)onderwijs. Een aantal kinderen zal daar beter geholpen kunnen worden.

naar boven »

De onderwijskundige doelen

Basisonderwijs bevordert de brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

De kerndoelen zoals verwoord in de Wet op het Basisonderwijs zijn een optimalisering hiervan. Het geheel van de samenhangende kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijke aanbod van het basisonderwijs. Ze zijn opgedeeld in leergebiedspecifieke kerndoelen voor Nederlandse, Engelse (en Friese) taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Bij oriëntatie op jezelf en de wereld kunt u denken aan: aardrijkskunde, geschiedenis, de samenleving, wetenschap en techniek, milieu, gezond en redzaam gedrag, burgerschapsvorming en natuur. Binnen oriëntatie op jezelf en de wereld valt ook ons catechese onderwijs

Tot kunstzinnige/culturele oriëntatie behoren tekenen en handvaardigheid, muziek, spel (bevordering van het taalgebruik) en beweging (drama, dans).

Er zijn ook leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze hebben geen betrekking op aparte gebieden als taal, rekenen of aardrijkskunde. Ze gaan over algemeen toepasbare kennis, inzichten en vaardigheden. Bijvoorbeeld het kunnen werken volgens een plan, werken volgens uiteenlopende strategieën, sociaal gedrag/redzaamheid en zaken m.b.t. het zelfbeeld.

Een overzicht van de gebruikte methoden wordt weergegeven in het schoolplan.

naar boven »

De effecten van ons onderwijs

Op de site schetsen we een beeld van onze school en hoe het onderwijs vorm krijgt. Automatisch roept dat de vraag op waartoe al die inspanningen leiden.

De resultaten van ons onderwijs worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Door jaarlijks alle resultaten hierin in te voeren krijgen wij een evenwichtig beeld van elke leerling. Uiteindelijk wordt er in groep 8 een landelijke centrale eindtoets afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de Cito eindtoets groep 8. Over de resultaten zijn wij meer dan tevreden. Ruim boven de verwachting van de inspectie en ruim boven het gemiddelde in Nederland!

 

De resultaten van de laatste vier jaar zien er als volgt uit:

 

                                                                         Schoolscore:          Landelijk gemiddelde:

Eindtoets basisonderwijs 2012:                                 542,1                   535,1

Eindtoets basisonderwijs 2013:                                 540,8                   534,7

Eindtoets basisonderwijs 2014:                                 539,7                   534,4

Eindtoets basisonderwijs 2015:                                 540,6                   534,8

 

Waar werden de leerlingen van groep 8 geplaatst?

 

 Schooljaar  11-12  12-13 13-14 14-15
VMBO-LWOO  1  2
VMBO kader beroeps   3  2
VMBO MAVO gemengd   2
VMBO MAVO   15  17  11
MAVO/HAVO  18   17  11
HAVO  12   50  10  5
HAVO/VWO  26   31  45
VWO  19  44  14  1
TTO/VWO   4  5  12
VWO/Gym   9
Gymnasium  15   14
Technasium 
Vrije School 
OLV 3D 
Totaal aantal leerlingen   80 113   113 119 

Uistroom speciaal basisonderwijs en

speciaal onderwijs 

SBO   1  1
 SO  1

 

Goed onderwijs is echter beduidend meer dan de schoolscore op CITO-toetsen en de percentages uitstroom naar voortgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs. In onze ogen doen we tekort aan de individuele ontwikkeling van kinderen en de kwaliteit van ons onderwijs als we ons uitsluitend en alleen op cijfers zouden richten. Ons onderwijs is er op gericht kinderen in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen. Niet elk kind beschikt over dezelfde mogelijkheden, talenten en capaciteiten. Zeker zo belangrijk als (het streven naar) een goed eindresultaat vinden we het welbevinden van de leerling(e), het plezier in leren, een positief zelfbeeld, een goede ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied.           

naar boven »

Het schoolplan

Het schoolplan is een meerjarig beleidsdocument waarin de school op hoofdlijnen het beleid beschrijft en de aandachts- c.q. verbeterpunten. Het is een intern document waarin de school verantwoording aflegt over het beleid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt m.n. aandacht besteed aan: het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de inrichting van de kwaliteitszorg.

Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de medezeggenschapsraad en wordt toegezonden aan de inspectie.

naar boven »