Onze school » Onze school » Cultuureducatie

Cultuureducatie

Visie op cultuureducatie


Vanuit de visie wordt er kind-, toekomst-, resultaat- en maatschappijgericht gewerkt. Binnen deze visie past ook cultuureducatie.

 

Het kindgerichte aspect:

Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen van het kind staat binnen onze school voorop. Cultuureducatie leidt tot vorming van vrije geesten, het stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen en kan kinderen die minder goed kunnen leren of anders leren meer zelfvertrouwen geven. Cultuureducatie is een goede manier om talige schoolvakken te ondersteunen.

Het toekomstgerichte aspect:

Binnen onze school vinden wij cultuureducatie erg belangrijk. Door kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, maakt dat ze in de toekomst sneller zullen participeren in het culturele circuit.
De school gaat uit van een rijke leeromgeving, ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten. Cultuureducatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Het resultaatgerichte aspect :

Kinderen kunnen hun talenten op elk gebied veelzijdig ontwikkelen. Cultuureducatie hoort daarbij.
Uitgangspunt hierbij is het stimuleren van de creativiteit van onze leerlingen in de ruimste zin van het woord. Vanuit dit aspect zal het aanbod van cultuureducatie een divers aanbod zijn dat past binnen de pedagogische opdracht van de school. Het levert een bijdrage aan de creatieve, cognitieve en sociale vaardigheden bij kinderen die zelfs kunnen leiden tot betere leerprestaties.

Het maatschappijgericht aspect:

Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema's als integratie, natuur en milieu, discriminatie, mensenrechten, duurzaamheid e.d. Cultuureducatie binnen onze school zal kinderen bewust maken van deze maatschappelijke thema's. Kunstenaars leggen in hun werk vaak een relatie met maatschappelijke thema's. Wij willen met onze cultuureducatie kinderen bewust maken van deze relatie. Het biedt onze school de kans om meer inhoud te geven aan allerlei maatschappelijke thema's.

naar boven »