U wilt uw kind aanmelden? » Leerlingen van andere scholen » Toelatingsbeleid Leerlingen van andere scholen (zij-instromers)

Toelatingsbeleid Leerlingen van andere scholen (zij-instromers)

Toelatingsbeleid Leerlingen van andere scholen (zij-instromers)

Zij-instromers zijn leerlingen die reeds een andere school bezoeken en voor een andere groep dan groep 0 (dan wel groep 1) aangemeld worden op K.B.S. Laurentius. Hierin zijn twee typen te onderscheiden:

 • A.    Leerlingen van collega-scholen uit de directe omgeving.
 • B.    Leerlingen die “van buitenaf” komen.


T.a.v. alle zij-instromers geldt dat we een bepaald traject doorlopen om na te gaan of er redenen zijn om een leerling(e) te weigeren.

Procedure:
1.    Ouders/verzorgers nemen contact op met KBS Laurentius met de wens hun kind aan te melden. Indien de belastbaarheid van een groep zij-instroom niet toelaat, wordt dit aan betrokkenen gemeld. (Zie onderdeel Weigering punt 5)
2.    Is bovenstaande niet van toepassing dan vindt er te allen tijde een intakegesprek met betrok-kenen plaats. De aanmeldcoördinator vraagt dan m.n. naar de redenen om voor onze school te kiezen en de aanmeldingsprocedure wordt toegelicht
3.    A In het geval van een zij-instromer van een school uit de directe omgeving wordt tijdens het intakegesprek nagegaan of een van de overige gronden om een leerling(e) te weigeren van toe-passing is. Is dat niet aan de orde dan wordt er contact opgenomen met de huidige school van de leerling(e). Er wordt dan met nadruk bekeken of de zorg die wij kunnen bieden niet minder is dan of gelijkwaardig is aan die van de huidige school. Bij leerlingen die worden aangemeld uit onvrede met de school van herkomst zal kritisch worden nagegaan of het verantwoord is de-ze leerling(e) aan te nemen. Dit wordt gedaan tijdens een of meerdere gesprekken met de aan-meldende ouders en ook in een dergelijk geval nemen we contact op met de huidige school. Is een van de gronden om een leerling(e) te weigeren van toepassing dan worden de ou-ders/verzorgers daarvan op de hoogte gesteld. Indien overgegaan wordt tot toelating dan doen we dit in principe met ingang van het nieuwe schooljaar.  
B Indien het een leerling(e) betreft die vanwege verhuizing op onze school wordt aangemeld dan wordt eveneens in het gesprek met de ouders/verzorgers nagegaan of een van de gronden om een leerling(e) te weigeren van toepassing is. In het verlengde daarvan wordt contact op-genomen met de huidige school van de leerling(e).
4.    Is er geen beletsel dan wordt de leerling(e) aangenomen. Ouders/verzorgers leveren het aan-meldingsformulier, een kopie van een van de op het aanmeldingsformulier vermelde documen-ten waarop het Burger Service Nummer staat, het onderwijskundig rapport en een bericht van uitschrijving van de huidige school in.
5.    Zijn er wel bijzonderheden dan wordt de aanmelding nader bekeken. De ouders/verzorgers stel-len ons de volgende gegevens ter hand: het aanmeldingsformulier, kopie van een document waarop het Burger Service Nummer vermeld staat, het meest recente rapport, het onderwijskun-dig rapport (voorzien van toetsgegevens en eventuele handelingsplannen) en indien relevant het advies voor volgend schooljaar.
6.    Zodra alle gegevens binnen zijn, bekijkt het zorgteam deze gegevens. Het zorgteam heeft de mogelijkheid nogmaals contact op te nemen met de huidige school van de leerling(e) voor een toelichting op de verstrekte gegevens. Leveren de voor handen zijnde gegevens niet voldoende informatie op dan kan er om een aanvullend didactisch onderzoek en/of een capaciteitenonder-zoek worden gevraagd. Het onderzoek is bedoeld om te kijken of wij het kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft en om na een eventuele aanname zo goed mogelijk op de behoeften van het kind te kunnen inspelen. Dit onderzoek kan zowel door ons zorgteam als door een ex-terne instantie worden uitgevoerd. Eventuele kosten zijn voor rekening van de ou-ders/verzorgers.
7.    Na afweging van alle gegevens bepaalt de directie uiteindelijk of de leerling(e) wordt aangeno-men en zo ja, tot welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt toegelaten. Dit proberen wij zoveel mogelijk in overleg met de ouders te doen.

Tijdpad
Uiterlijk 3 weken na aanlevering van de gevraagde gegevens wordt een besluit genomen over de aanname. Mocht er aanvullend onderzoek gewenst zijn dan geldt een beslissingstermijn van 2 we-ken na oplevering van de resultaten van dit onderzoek.

Nadat het besluit tot toelating is genomen en er is voldaan aan de voorwaarden, ontvangen de ou-ders/verzorgers een ondertekende bevestiging van aanname. Pas dan is een leerling(e) definitief ingeschreven. De ouders/verzorgers zorgen er voor dat wij zo snel mogelijk een bericht van uit-schrijving van de school van herkomst ontvangen. Pas nadat een bericht van uitschrijving is ont-vangen, kan een leerling(e) officieel worden ingeschreven.

Weigering
De school behoudt zich het recht voor om een leerling(e) op bepaalde gronden te weigeren.
Dit is mogelijk wanneer:

1.    De ouders/verzorgers de visie en uitgangspunten van de school niet onderschrijven.
2.    De ouders/verzorgers niet akkoord gaan met de voorwaarden zoals omschreven op het aanmel-dingsformulier of hieraan niet tegemoet komen.
3.    Het kind niet zindelijk is.
4.    De zorg die wij kunnen bieden niet minder is dan of gelijkwaardig is aan die van de huidige school.
5.    De belastbaarheid van een groep dermate groot is dat het niet verantwoord is om een leer-ling(e) voor de betreffende groep aan te nemen.
De belastbaarheid wordt bepaald door de volgende factoren:

 • de zorgvraag die al in een groep aanwezig is;
 • de sociale verhoudingen;
 • het aantal leerlingen in de beoogde groep.(We hanteren een maximale groepsgrootte voor de groepen 1/2; 3/4 en 5/8 van resp. 28, 25 en 30 leerlingen);

6.    De (extra) zorg die de leerling(e) behoeft niet gegeven kan worden bijv. doordat daardoor de zorg voor reeds aanwezige leerlingen in het gedrang komt.
7.    Er een dusdanige indicatie van gedrags-, leer-  en/of gezondheidsproblemen is, dat wij als  reguliere basisschool ons niet in staat achten tot dan wel niet de verantwoording kunnen nemen voor een adequate begeleiding.
De school beroept zich op handelingsverlegenheid indien een of meerdere van onderstaande vermelde zaken aan de orde zijn

 • De leerkracht(en) wordt/worden in ernstige mate beperkt in het realiseren van adequate begeleiding van de specifieke leerling(e) door:
  • de aard en omvang van de specifieke problemen van de onderhavige leerling(e);
  • het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep gerelateerd aan de aard en omvang van de problemen van deze zorgleerlingen.
 • o    De op school geldende onderwijskundige normen en waarden kunnen niet worden ge-handhaafd en/of gerealiseerd.
 • De mate van deskundigheid bij de individuele leerkracht, het team en het management is ontoereikend voor een voor de adequate begeleiding van de specifieke leerling(e).
 • De school beschikt niet over voldoende adequate materialen en/of menskracht.
 • De afstemming tussen school en ouders/verzorgers laat ernstig te wensen over.
 • De lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van leerling(en) en leerkracht(en) hebben ernstig te lijden onder de problematiek (incl. opvoedingssituatie) veroorzaakt door de betreffende leerling(e).

8.    De leerling(e) een positieve beschikking van een PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) heeft en dus in principe toelaatbaar is voor het speciaal (basis)onderwijs.

naar boven »