U wilt uw kind aanmelden? » Uw kind wordt binnenkort 4 jaar? » Toelatingsbeleid 4 jarigen

Toelatingsbeleid 4 jarigen

Toelatingsbeleid 4 jarigen

Ouders/verzorgers die informatie over de school willen in het kader van een mogelijke aanmelding van hun zoon/dochter kunnen contact opnemen met de administratie van de school. In onderling overleg wordt er dan een afspraak voor een informatief gesprek gemaakt. Dat kan alleen op de dag dat het betreffende personeelslid daarvoor vrijgesteld is van lesgevende taken.

Om organisatorische redenen is het raadzaam om de procedure voor aanmelding van een nieuwe leerling(e) minimaal vier maanden van tevoren te starten.

A. 4-jarigen
Ons voedingsgebied beslaat de wijk Ginneken en de randgebieden van de aangrenzende wijken.
Aanvragen voor kinderen uit (delen van) wijken die niet tot ons voedingsgebied behoren, zullen wij in eerste instantie doorverwijzen naar een school in de betreffende wijk.
Indien een ouder/verzorger informatie wenst, wordt er altijd een afspraak gemaakt voor een ge-sprek en een rondleiding onder schooltijd. Dit om een zo goed mogelijk beeld te geven van wat on-ze school te bieden heeft en optimaal de sfeer te kunnen proeven.  
Tijdens dit gesprek wordt een aantal zaken vastgesteld: de reden van de interesse, het voorgeno-men moment van plaatsing en enkele persoonsgegevens.
Zijn er aspecten die nadere aandacht vragen dan wordt Interne Begeleiding/Interne Coördinatie Leerlingenzorg ingeschakeld.
Er wordt niet tot aanname overgegaan indien een of meerdere gronden om een leerling(e) te weige-ren aan de orde zijn. Op een van de volgende bladzijden worden deze gronden beschreven.
Aanmelding gebeurt d.m.v. het inleveren van een aanmeldingsformulier en een kopie van een van de vereiste documenten waarop het Burger Service Nummer vermeld staat.

Kinderen zijn vanaf hun vierde verjaardag toelaatbaar in het basisonderwijs en dus vanaf die dag welkom op onze school.
Hiervan kan worden afgeweken als:

  • de groepsgrootte van de groepen 1/2 daartoe aanleiding geeft (We streven naar een maximale omvang van 28 leerlingen);
  • de sociale verhoudingen in een groep daartoe aanleiding geven en/of
  • het aantal zorgleerlingen dermate groot is dat de gewenste minimale begeleiding van de reeds aanwezige leerlingen niet meer gerealiseerd kan worden.

Zijn een of meerdere van bovenstaande zaken aan de orde dan kunnen de ouders/verzorgers drin-gend worden verzocht hun zoon/dochter niet eerder dan m.i.v. de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar onze school te laten bezoeken.
Nadat het besluit tot toelating is genomen en er is voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld op het aanmeldingsformulier ontvangen de ouders/verzorgers een ondertekende bevestiging van aan-name. Pas dan is een leerling(e) definitief ingeschreven.

Voor de leerlingen waarop de WEC (Wet op de Expertise Centra) van toepassing is of zou kunnen zijn, geldt een aparte procedure. Deze kan worden aangevraagd.
De school behoudt zich het recht voor om een dergelijke leerling(e) op bepaalde gronden te weige-ren.
Ongeveer drie maanden voor de eerste schooldag ontvangen de ouders/verzorgers een “Dit-ben- ik”-formulier met het verzoek om d.m.v. dit formulier ons nader te informeren over hun zoon of dochter. Deze informatie gebruiken we om evenwichtige groepen samen te stellen en wij weten dan tevens voorafgaand aan de komst van de leerling(e) met welke factoren eventueel rekening gehou-den moet worden. Na aanmelding worden 4-jarigen door de school in een groep 1/2 geplaatst. Daarbij wordt gekeken naar de verhouding jongens-meisjes, oudsten-jongsten, aanwezigheid broer-tjes-zusjes, maar m.n. gaat onze aandacht uit naar de zorgvraag (o.b.v. het “Dit-ben-ik”-formulier en eventuele gegevens van de peuterspeelzaal) en de belastbaarheid van de verschillende groepen.
Ouders/verzorgers kunnen een beargumenteerde voorkeur aangeven. Gezien de grote instroom van nieuwe leerlingen, het aantal betrokken groepen en de complexiteit bij het creëren van evenwichti-ge/gelijkwaardige groepen kan niet gegarandeerd worden dat aan deze wens gehoor kan worden gegeven.

Een viertal weken voor de eerste schooldag neemt de betreffende groepsleerkracht contact op met de ouders/verzorgers. De leerling(e) wordt, voordat de 4-jarige leeftijd is bereikt, voor een viertal dagdelen uitgenodigd om kennis te komen maken met de school, de groep en de leerkracht(en).

naar boven »