Onze school » Onze school » Missie en visie

Missie en visie

Onze Missie


"K.B.S. Laurentius: Met ZIN naar school"

 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat, zich daar thuis voelt Kortom: ZIN heeft in school.

Daarnaast willen we voor al onze leerlingen een ZIN-volle leeromgeving bieden waarin elk kind op zijn/haar niveau wordt uitgedaagd.

Deze missie ligt aan de basis van ons handelen en wordt verder uitgewerkt in onze visie en in de keuze waarop wij ons onderwijs vormgeven in de groepen 1 t/m 8.

naar boven »

Onze Visie

K.B.S Laurentius is een katholieke school. Dit betekent dat wij werken vanuit de katholieke achtergrond met onze kinderen, maar ook open staan voor iedereen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. De invulling van de geloofsovertuiging is ook voor onze school, in die 100 jaar van haar bestaan, behoorlijk veranderd. Geloofsopvoeding is meer de verantwoordelijkheid geworden van ouders en parochie. De taak van school is op dit terrein breder en algemener geworden. Wij willen onze leerlingen op dit gebied bepaalde normen, waarden en kennis meegeven. Uiteindelijk moeten onze leerlingen kunnen aangeven wie ze zijn, wat ze willen, waar ze voor staan en bij wie ze willen horen. Binnen onze programma's voor Sociaal Emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming en tijdens de dagelijkse gang van zaken besteden we hier veel aandacht aan omdat we het belangrijk vinden. Onze school heeft een goede relatie met de parochie. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt bij gezinsvieringen, Eerste Communie en Vormsel.

K.B.S. Laurentius is een wijkschool en dat willen we ook graag blijven. De wijk is wel iets ruimer dan het Ginneken. Wij rekenen tot onze schoolwijk ook de randen van de omliggende wijken. Kinderen moeten in de buurt naar school kunnen gaan. Daarom willen wij al die kinderen ook in de gelegenheid stellen onze school te bezoeken. K.B.S. Laurentius voert een actief beleid t.a.v. de samenwerking met de Kober Kindercentra, diverse andere aanbieders voor kinderopvang, collega scholen in diverse samenwerkingsverbanden en het speciaal en voortgezet onderwijs om de overgang naar de verschillende instellingen en schooltypen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onze visie wordt gekenmerkt door vier aspecten: kind-, toekomst-, resultaat- en maatschappijgericht. Ze omvatten elk een aantal kernwaarden welke wij zien als leidraad voor acties en beleid in de toekomst. De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze school.

Het kindgerichte aspect:

-       zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen staat voorop

-       ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd

-       er is respect voor verschillen tussen kinderen

-       er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit

Het toekomstgerichte aspect:

-       ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten

-       wij gebruiken moderne hulpmiddelen

-       de organisatie is voortdurend in beweging en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen

Het resultaatgerichte aspect:

-       ons onderwijs is van hoge kwaliteit

-       kinderen kunnen hun talenten op elk gebied veelzijdig ontwikkelen

-       kinderen worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs

-       onze medewerkers zijn professionals die zich blijvend ontwikkelen en reflecteren op hun handelen

Het maatschappijgerichte aspect:

-       wij staan midden in de samenleving

-       er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij

-       onze medewerkers hebben ruim aandacht voor de normen en waarden

-       ons onderwijs maakt de kinderen bewust van maatschappelijke thema's als integratie, natuur en milieu, discriminatie, mensenrechten, duurzaamheid, e.d.

Onze missie en visie liggen ten grondslag aan ons handelen, net als het geven van adaptief onderwijs In de dagelijkse praktijk worden onze missie, visie en het vormgeven van adaptief onderwijs verder uitgewerkt in de onderwijsconcepten "basisontwikkeling" in de groepen 1/2 en onderwijs op basis van :"Onderwijsarrangementen" in de groepen 3 t/m 8.

Wij zorgen voor een onderwijsaanbod dat ruimte biedt en dat uitlokt om te groeien. Een aanbod waar de eigen 'maat' van individuele kinderen goed in past.

naar boven »