Ons onderwijs en leerlingenzorg » Leerlingenzorg » Volgen en begeleiden

Volgen en begeleiden

Het volgen en begeleiden van de leerling

Op onze school wordt op verschillende wijzen en door verschillende personen de ontwikkeling van de kinderen begeleid en gevolgd.

 

De groepsleerkracht
Tijdens het dagelijks werken met de leerlingen volgt de groepsleerkracht de vorderingen.
Dit gebeurt in de eerste plaats door de kinderen te observeren tijdens het werken en door het werk te beoordelen. Daarnaast bieden de methoden voor rekenen, taal en de wereldoriëntatievakken toetsen, waarmee beoordeeld wordt in hoeverre de leerling de aangeboden leerstof beheerst. Voor het objectief toetsen van o.a. de lees-, taal- en rekenvaardigheden worden voornamelijk de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem gebruikt..
Aan de hand van bovenstaande gegevens stelt de leerkracht twee à drie keer per jaar een verslag/rapport op dat besproken wordt met de ouders/verzorgers. Tevens wordt op basis van deze gegevens bepaald welke zorgbehoefte een leerling(e) heeft.
Extra zorg, bestaande uit o.a. voorinstructie, verlengde instructie en/of remedial teaching, maar ook verdiepings- en/of verrijkingsstof worden door de leerkracht geboden. Bij de uitvoering wordt de leerkracht eventueel ondersteund door de onderwijsassistent. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het volgen en begeleiden van leerlingen en in deze dus eerste aanspreekpersoon voor ouders/verzorgers.

De intern begeleider (i.b.)
De intern begeleider volgt mede de ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt d.m.v. de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en het voeren van zorgbesprekingen. Minimaal twee keer per jaar informeert de leerkracht de intern begeleider over de stand van zaken aangaande de zorg- en aandachtsleerlingen. Tijdens deze bespreking, maar met name tijdens de i.b.-spreekuren, wordt de leerkracht in de gelegenheid gesteld om hulpvragen te stellen. Deze vragen worden in het zorgteam besproken.
De i.b zorgt voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het verlenen van zorg. De ondersteuning kan bestaan uit het afnemen van diagnostische toetsen op diverse gebieden. Naar aanleiding van die gegevens en die van de leerkracht wordt er samen besloten of de leerling(e) een ander programma en/of andere begeleiding/instructie nodig heeft. Deze extra zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan. Het handelingsplan bespreekt de leerkracht met de ouders en wordt door beiden ondertekend. Op verzoek kan de i.b. die ondersteuning verleend heeft bij het opstellen van het handelingsplan aanwezig zijn bij het gesprek.

Coordinator rugzakleerlingen (c.r.)
De coördinator rugzakleerling biedt de leerkrachten ondersteuning in het begeleiden van leerlingen met leerlinggebonden financiering, het zgn. “rugzakje”. Een kind kan alleen het rugzakje krijgen als deze is toegekend door de Commissie van Indicatiestelling (CvI) van een bepaald Regionaal Expertise Centrum (REC). De gang van zaken m.b.t. aanname en begeleiding van leerlingen met een handicap is vastgelegd in een protocol Dit protocol is opgenomen in het schoolplan. 
Specialistische hulp zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie e.d. valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage “Leerlingenzorg door externen”.

Collegiaal consultatiegever
Een collegiaal consultatiegever is een collega vanuit het speciaal basisonderwijs. Hij/zij begeleidt de basisschool bij het geven van extra zorg aan kinderen. Aan onze school zijn vanuit het samenwerkingsverband meerdere collegiaal consultatiegevers verbonden.
Deze persoon wordt op onze school ingezet ter ondersteuning van de leerkracht bij hulpvragen m.n. m.b.t. gedrag. Dit houdt vaak in dat hij/zij komt observeren en/of een adviesgesprek voert met de leerkracht. Indien nodig kunnen er vervolggesprekken of observaties plaats vinden.

Orthopedagoog/psycholoog
Daar waar de hulp van het zorgteam en de collegiaal consultatiegever niet meer toereikend is wordt de orthopedagoog/psycholoog ingezet. D.m.v. consultatietrajecten, eventueel aangevuld met onderzoek of observatie zal hij/zij de school ondersteunen bij het vorm geven van de benodigde hulp. Een specifiek traject is het CODE traject; CODE staat voor Checklist Onderkenning Dyslexie. Dit houdt in dat de begeleiding van kinderen met ernstige leesproblemen gevolgd wordt door de orthopedagoog/psycholoog om indien van toepassing een onderkennende dyslexieverklaring op te stellen.

Leerlingdossier
De observatie, toets- en onderzoeksgegevens worden bewaard in het leerlingdossier. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in het leerlingdossier. Maximaal twee weken na binnenkomst van het verzoek wordt het dossier ter inzage ter beschikking gesteld. Wij kunnen gegevens uit dit dossier slechts met uw toestemming aan derden overhandigen.

naar boven »