Ons onderwijs en leerlingenzorg » Ons onderwijs » Onderwijs in groep 1 en 2

Onderwijs in groep 1 en 2

De theoretische achtergrond: Basisontwikkeling

In onze school wordt het onderwijs in de groepen 1/2 volgens de visie en uitgangspunten van Basisontwikkeling gestalte gegeven. De belangrijkste kenmerken van deze visie zijn:

 • het kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen (zone van de naaste ontwikkeling);
 • het onderwijsaanbod bestaat uit betekenisvolle activiteiten en inhouden die de beoogde doelen dichterbij brengen en
 • de leerkrachten geven doelgerichte hulp en begeleiding en observeren, registreren en evalueren het proces.


Voor deze groepen staan vijf kernactiviteiten centraal:

 • spelactiviteiten m.n. rollenspelen,
 • constructieve en beeldende activiteiten
 • gespreksactiviteiten,
 • lees- en schrijfactiviteiten
 • reken- en wiskundeactiviteiten (deze komen net als de lees en schrijfactiviteiten voort uit spelactiviteiten of uit de constructie/beeldende activiteiten.)


Gedurende de speelwerktijd zijn de kinderen individueel en/of in kleine groepjes actief met ontwikkelingsmaterialen, met spelactiviteiten en met thematische of projectactiviteiten.


Tijdens de speelwerktijd zijn verschillende gradaties in het spelen en/of werken te onderkennen. Dit loopt uiteen van verplichte activiteiten, een beperkte keuzemogelijkheid, een ruime keuze met uitzonderingen tot een onbeperkte keuze uit de activiteiten welke in het lokaal voorhanden zijn. In deze groepen is zelfstandig werken een structureel onderdeel van basisontwikkeling.

naar boven »

Basisontwikkeling vormgegeven in de klas

In de kleutergroepen werken we volgens de principes van basisontwikkeling.

Om tot leren te kunnen komen, moeten kinderen zich emotioneel vrij voelen, voldoende zelfstandig zijn en zelf initiatieven durven nemen. Daarom creëren we een sfeer waarin kinderen zich vrij en vertrouwd voelen. Wij gaan er vanuit dat kinderen van nature speels en leergierig zijn. Het spel is dan ook een belangrijk leermiddel.

Op onze school worden spelen, spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven van kinderen gestimuleerd. Door daarbij thema’s samen uit te werken voelen kinderen zich erg betrokken, ervaren zij hoe de dingen in elkaar zitten en krijgt het leren veel betekenis voor hen.

Ook op u als ouder zal door de kinderen regelmatig een beroep gedaan worden om bij te dragen aan de uitwerking van een thema.

Door steeds verder te vragen helpen we kinderen hun eigen plannetje te bedenken en uit te voeren. De rol van de leerkracht hierbij is, waar nodig sturend, maar vooral ondersteunend en uitnodigend. Zo creëren wij een leersituatie die kinderen aanspreekt en uitdaagt. We proberen dit te bereiken door een sfeervolle, uitnodigende klasseninrichting, het werken aan thema’s die kinderen aanspreken en het aanbieden van ritme en structuur.

Het laatste gebeurt door dagritmekaarten en duidelijke regels en afspraken. Dit alles leidt in onze ogen toe een verantwoord aanbod van onderwijs.

naar boven »

Inrichting van de klas

Elke kleuterklas heeft dezelfde basisinrichting. Daarnaast heeft elke groep ook iets eigens. Een sfeer die gemaakt wordt door de leerkracht en de kinderen in de groep.

Elke klas heeft een aantal hoeken:
De huishoek
In deze hoek kunnen kinderen rollenspellen spelen die de werkelijkheid nabootsen. Kinderen verplaatsen zich in een ander persoon, dier of fantasiefiguur.

De wisselhoek/themahoek
Deze hoek varieert wat bestemming betreft. Hij is ook tijdelijk van aard. Hierin worden thema’s die in de klas aan de orde zijn verder uitgewerkt. Voorbeelden van bestemmingen zijn: winkelhoek, postkantoor of ziekenhuis.

De bouwhoek/constructiehoek
Hierin werken de kinderen met blokken of constructiematerialen. De kinderen kunnen zelf tot allerlei bouwwerken of constructies komen, maar ook aan de hand van thema of opdracht werken.

De lees-schrijfhoek
In deze hoek kunnen kinderen kennis maken met gedrukte en geschreven taal. (ontluikende geletterdheid). Prentenboeken, tijdschriften, taalspelletjes en allerlei kant-en klaar lettermateriaal zoals stempels, knipletters. Een computer is ook in het lokaal aanwezig.

Speelleermaterialen
Deze materialen hebben een duidelijk leerdoel in zich. Zoals bijvoorbeeld het leren van de kleuren, vormen, begrippen, het tellen etc. Leerdoelen worden o.a. in de vorm van spel aangeboden.

Knutselhoek/tekenhoek
Hierin is allerlei knutsel-en tekenmateriaal aanwezig waarmee kinderen zich creatief kunnen uiten. De kinderen gaan hiermee of zelf aan de slag of ze werken een opdracht van de leerkracht uit. Eigen inbreng van het kind is hierbij heel belangrijk. In deze hoek worden allerlei technieken aangeboden, zoals plakken, kleien, werken met kosteloos materiaal, knippen, kleuren, scheuren etc.

Alle hoeken zijn zo ingericht dat het voor het kind duidelijk is wat voor een hoek het is en dat ze daar zelfstandig aan de slag kunnen gaan. De leerkracht observeert het gedrag van de kleuters. Van daaruit begeleidt, stimuleert en activeert de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen.

naar boven »

Dagindeling

Zo kán een ochtendprogramma eruit zien:

Inlooptijd
’s Morgens beginnen we zoveel mogelijk met een inlooptijd. Dat wil zeggen dat de kinderen even voor half negen naar de klas kunnen gaan. Daar kunnen ze meteen aan het werk of spel gaan of kiezen voor een gesprekje met de leerkracht. Het is belangrijk dat kinderen zelf de keus maken. Zo starten de kinderen de ochtend op een vrije, ontspannen manier en kunnen ze hun energie of verhaal gelijk even kwijt.

Kring
Hierin kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden.
Het kringgesprek: kinderen mogen op eigen initiatief of naar aanleiding van een bepaald onderwerp iets vertellen in de kring. Kinderen kunnen hierop reageren door vragen te stellen of zelf iets over het onderwerp te vertellen.
Het leergesprek: we proberen de kleuter enige kennis en inzicht bij te brengen over allerlei onderwerpen en laten hem/haar vertellen naar aanleiding van bijvoorbeeld voorwerpen die naar aanleiding van een thema van thuis of door de leerkracht zijn meegenomen. We proberen hierbij te bereiken dat ze beter naar elkaar luisteren, hun woordenschat vergroten, de taal correct gebruiken en het geheugen trainen.
Andere activiteiten: vertellen, voorlezen, prentenboek aanbieden, versjes, drama, rijmspelletjes, liedjes, reken-en telspelletjes, etc.

Werken/Spelen
De kinderen maken een keuze uit het aanbod in de verschillende hoeken en gaan hiermee aan de slag. Een aantal kinderen voeren tijdens het werken een opdracht van of met de leerkracht uit.

Fruit eten
Een rustmoment. Op dit moment kan het meegenomen fruit en/of drinken worden genuttigd.

Binnen-of buitenspelen
Lichamelijke ontwikkeling is een belangrijk aspect bij kleuters. We geven de kleuters veel ruimte om zich vrij te bewegen. Dit gebeurt veelal bij het buiten spelen. De speelzaal biedt de mogelijkheid om met toestellen en ander materiaal vrij te spelen. Daarnaast worden er in de speelzaal spellessen, bewegingslessen of gymlessen gegeven.

Muziek
De kinderen leren nieuwe liedjes en zingen de bekende liedjes. Vaak worden daarbij instrumenten gebruikt. Verder wordt er aandacht besteed aan ritmische en melodische vorming, luisteren naar en bewegen op muziek.


Zo kan een middagprogramma eruit zien:

 • De kinderen komen weer samen in de klas.Werken in de hoeken.
 • Ook ’s middags kunnen de kinderen weer binnen-of buitenspelen.
 • Ter afsluiting van de dag is er weer een kringactiviteit.

Deze dagindeling geldt ook voor de vrijdagen, waneer alleen de oudste kleuters naar school komen. Als extra activiteit wordt daar in de loop van het jaar het voorbereidend schrijven aan toegevoegd.

naar boven »

Praktische zaken

In de maand voordat uw kind 4 jaar wordt zullen wij contact met u opnemen. Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking op school na schooltijd met ouders en kind. Daarna kan in overleg met de leerkracht een afspraak gemaakt worden over het bezoeken van de groep waar het kind geplaatst is. Dit doen we om uw kind vast wat contact te laten krijgen met de kinderen van de groep en om de overgang naar school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij denken daarbij aan maximaal 6 dagdelen in de weken voorafgaande aan de vierde verjaardag. Vakanties kunnen deze periode verkorten.

Schooltijden
De schooldeur gaat open om tien minuten voor half negen en tien minuten voor half twee. U kunt dan met uw kind meelopen tot de klas. Maak het afscheid niet te lang en zorg dat uw kind op tijd aanwezig is want we willen graag om 08.30 uur en 13.30 uur beginnen. 


De schooltijden zijn als volgt:

maandag 08.30 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 15.30 uur
dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 15.30 uur
woensdag  vrij
donderdag 08.30 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 15.30 uur
vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 15.30 uur


Schoolplein

Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Laat ook uw kleuter als hij of zij al op de fiets mag komen, lopen op het schoolplein. Ouders parkeren hun fiets voor de school en nemen deze niet mee op het schoolplein. Voor algemene afspraken over “met de fiets naar school” zie schoolgids. Zorgt u er voor dat er ruimte is bij de poort aan de Van Gaverenlaan en bij ingang Dillenburgstraat. Als u door omstandigheden uw kind met de auto naar school moet brengen, parkeer dan uw auto op het Schoolakkerplein of het Valkeniersplein.

 

Gang
Bij binnenkomst is het erg druk in de gang. Daarom moeten kinderwagens zoveel mogelijk buiten blijven staan. Op de gang staan spelmaterialen. Let u er mee op dat de peuters er niet mee spelen. Het zijn werkjes van de kleuters en het zou er jammer zijn als ze kapot gemaakt worden.

Fruit en drinken
U kunt uw kind ’s morgens fruit en drinken meegeven, dus geen brood, snoep of koeken. In de loop van de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid om dit op te eten en op te drinken. Wilt u zo vriendelijk zijn het fruit thuis schoon te maken en op het bakje of zakje de naam van uw zoon of dochter te zetten?

Gymschoenen
In speelzaal hebben de kinderen gymschoenen aan. Heel plezierig als ze zelf deze schoentjes aan kunnen krijgen. Daarom is het gewenst dat de sluiting van elastiek of klittenband is. Het is ook van belang in de schoentjes de naam van de kleuter wordt gezet.

Meeneemdag
Op een aantal dagen door het jaar heen is het “meeneemdag”. De kleuters mogen dan b.v. een speeltje, boek of spelletje mee naar school nemen. Het is de bedoeling dat kinderen ook leren samen spelen met hun eigen speelgoed. Het is niet toegestaan dat er op deze dagen “wapens” of buitenspeelgoed wordt meegenomen.
De data worden gemeld op de deur van de klas.
Op andere dagen mogen kinderen dus geen speelgoed mee naar school nemen.

Huisbezoek
Als u kind daar behoefte aan heeft dan kan het de leerkracht een keer uitnodigen voor een bezoekje bij u thuis. De bedoeling van dit huisbezoek is, uw kind de kans te geven zijn thuis te laten zien. We willen dit bezoek dan ook niet gebruiken om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Voor de leerkrachten is het prettig de achtergrond van het kind te leren kennen zodat het kind in een breder beeld geplaatst kan worden.

Oudergesprekken
Na drie maanden vindt er een “entreegesprek” plaats met de leerkracht over de eerste maanden op school. Daarna zijn er in januari en juni ouderavonden. Mocht u de leerkracht eerder willen spreken of zij u dan kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek na schooltijd.

Klassenouders
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt er gevraagd wie klassenouder zou willen zijn voor de groep. Dit is de persoon die helpers gaat zoeken op het moment dat de leerkracht aangeeft hulp te kunnen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn helpen bij knutselen of groepjes begeleiden bij uitstapjes.

Verjaardagen kleuters
De verjaardagen van de kleuters worden meteen om half negen gevierd. De ouders mogen dan even gezellig mee feesten. Als uw kind in een weekend of vakantie jarig is, spreek dan tijdig met de leerkracht af op welke dag het feest op school plaats zal vinden. Leerkrachten vinden het prima als er foto’s worden gemaakt.

Verjaardagen leerkrachten
De verjaardagen van de leerkrachten worden uitgebreid gevierd op school. Het feesten vindt niet altijd plaats op hun verjaardag maar soms op een later moment in het jaar. In de Info of in een uitnodiging die uw kind mee krijgt zult u te zijner tijd meer hierover horen.

Verjaardagen Papa/mama
De kleuters mogen voor hun papa of mama een cadeautje knutselen. Ze bedenken helemaal zelf wat ze maken en hoe ze het maken. Zo wordt het een echt cadeautje van uw kind.

Buitenschoolse opvang
Op lijsten bij de klas kunt u aangeven op welke dagen uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat. Hierbij kan ook opgegeven worden welke bso.

naar boven »